Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:599 · Visa register
Förordning (1983:599) om statsbidrag till vissa elevresor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1983-06-09
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:967
Upphävd: 1991-07-01
1 § Den, som i ett län är huvudman enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik, får enligt föreskrifterna i denna förordning statsbidrag till kostnaderna för vissa elevresor. 2 § Bidraget ges till kostnader för sådana dagliga resor som företas av elever, vilka studerar vid läroanstalter och utbildningslinjer i länet och som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1973:349). Bidraget skall avse kostnaderna för sådana resor som äger rum mellan bostaden och skolan och där färdvägen är minst sex kilometer. 3 § Bidraget lämnas till huvudmannen om denne har åtagit sig ansvaret för resorna. Huvudmannen får bestämma hur resorna skall ske. Om de inte kan ske med kollektivt färdmedel som huvudmannen tillhandahåller eller anvisar, skall huvudmannen lämna ersättning till eleven för hans resekostnader. 4 § Frågor om bidragen prövas av centrala studiestödsnämnden. 5 § Bidragen beräknas för ett redovisningsår i sänder. Varje redovisningsår avser tiden den 1 juli--den 30 juni nästa år. 6 § De bidragsmedel som är tillgängliga för ett redovisningsår fördelas mellan huvudmännen på grundval av dels det beräknade elevantalet under redovisningsåret, dels taxorna för månadskort den 1 april året före redovisningsåret. I ärendet skall Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet ges tillfälle att yttra sig. Förordning (1989:618). 7 § Centrala studiestödsnämnden skall betala ut bidragen kvartalsvis i förskott med en fjärdedel vid varje tillfälle. 8 § Sådan verksamhet till vilken bidrag lämnas står under tillsyn av centrala studiestödsnämnden. Nämnden skall meddela de föreskrifter och allmänna råd som behövs för verkställigheten av denna förordning. 9 § Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1983:599 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. För redovisningsåret 1983/84 beräknas bidragen enligt 6 § enligt bestämmelser som regeringen eller den myndighet regeringen utser meddelar särskilt.