Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:271 · Visa register
Lag (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1983-05-05
Ikraft: 1984-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:203
Upphävd: 1990-01-01 överg.best.
1 § En låntagare, som har beviljats studielån enligt studiehjälpsreglementet (1964:402), kan begära att lånet jämte ränta skall återbetalas som om fråga vore om återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349). I sådana fall gäller bestämmelserna i 8 kap. studiestödslagen i dess lydelse före den 1 januari 1989 och i denna lag. Lag (1989:202). 2 § De ändrade återbetalningsvillkoren skall alltid gälla med verkan från och med den 1 januari visst år (förändringsåret). Ansökan om ändrade återbetalningsvillkor skall ges in till centrala studiestödsnämnden och får tidigast avse tiden från och med nästkommande 1 januari (förändringsdagen). Om ansökan ges in senare än den 31 augusti visst år, får den dock tidigast avse tiden från och med den 1 januari andra året efter ansökningsåret. 3 § Frågor om ändrade återbetalningsvillkor prövas av centrala studiestödsnämnden. 4 § Förändringen skall omfatta samtliga amorteringar och ränteannuiteter. Centrala studiestödsnämnden får besluta att årsränta, som har förfallit till betalning på förändringsdagen, skall omfattas av förändringen. 5 § För sådan låntagare som inte har uppburit återbetalningspliktiga studiemedel före förändringsdagen skall bestämmelsen i 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) om första avgiftsåret avse det år från och med vilket förändringen sker. Årsbeloppet för detta år beräknas dock till det belopp som skulle ha utgått i amortering och ränteannuitet för året, om förändringen inte hade skett. Om den återbetalningsskyldige efter förändringsdagen uppbär återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödslagen beräknas årsbeloppet för närmast följande år enligt 8 kap. 25--28 §§ studiestödslagen. 6 § För sådan låntagare som har uppburit återbetalningspliktiga studiemedel för vilka årsbelopp enligt 8 kap. 22 § studiestödslagen (1973:349) skall beräknas för förändringsåret gäller följande bestämmelser. Bestämmelserna i 8 kap. 25--28 §§ studiestödslagen om avgiftsår d skall avse det år från och med vilket förändringen sker. Bestämmelserna i samma paragraf om nya studiemedel skall därvid tillämpas på de amorteringar och ränteannuiteter och årsräntor som omfattas av förändringen. Årsbeloppet för avgiftsår d får dock inte bestämmas till lägre belopp än det som skulle ha utgått i amortering och ränteannuitet för samma år, om förändringen inte hade skett. 7 § För låntagare som har uppburit återbetalningspliktiga studiemedel, för vilka årsbelopp inte skall beräknas för förändringsåret, gäller att återbetalningen av samtliga lån, som skall återbetalas som studiemedel, börjar enligt bestämmelserna i 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349). Övergångsbestämmelser 1989:202 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. 2. Bestämmelsen i 1 § i dess nya lydelse skall tillämpas för hela förändringsåret 1989. 3. Utan hinder av 2 § gäller att en ansökan om ändrade återbetalningsvillkor för förändringsåret 1990 får göras till utgången av år 1989. 1989:203 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån skall upphöra att gälla vid utgången av år 1989. Dock får ändrade återbetalningsvillkor med stöd av lagen medges även för förändringsåret 1990. Beträffande lån som har fått ändrade återbetalningsvillkor med stöd av lagen skall lagen fortsätta att tillämpas.