Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1018 · Visa register
Förordning (1983:1018) om präster för finskspråkiga i Sverige
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1983-12-15
Ikraft: 1984-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:84
Upphävd: 1989-07-01
1 § För kyrklig verksamhet bland finskspråkiga i Sverige skall finnas tjänster som präst för finskspråkiga. Präster för finskspråkiga skall hålla gudstjänster och andaktsstunder och verkställa kyrkliga förrättningar i övrigt på finska språket samt utöva enskild själavård bland finskspråkiga. 2 § Tjänsterna tillsätts av domkapitlen i de stift där de är inrättade. Behöriga till tjänsterna är präster inom svenska kyrkan och Finlands evangelisk-lutherska kyrka som behärskar finska och svenska språken. 3 § Regeringen bestämmer om en präst för finskspråkiga skall tjänstgöra även i ett annat stift än det där tjänsten är inrättad. Domkapitlet i det stift där tjänsten är inrättad skall i övrigt meddela de föreskrifter som kan behövas för prästens tjänstgöring. För en präst som har hela stiftet som tjänstgöringsområde skall domkapitlet fastställa stationeringsort samt en plan för prästens resor i tjänsten. 4 § Om en präst för finskspråkiga skall tjänstgöra även i ett annat stift än det där tjänsten är inrättad, skall domkapitlen i de båda stiften samråda innan tjänsten tillsätts. Samrådet skall även omfatta meddelande av tjänstgöringsföreskrifter samt fastställande av stationeringsort och reseplan enligt 3 §. 5 § Ur kyrkofonden får, utöver vad som framgår av förordningen (1971:861) om kyrkliga kostnader, efter domkapitlets bestämmande betalas resekostnadsersättning och traktamente enligt följande. 1. Till präst för finskspråkiga för deltagande högst fyra gånger om året i sammankomst som anordnas för sådana präster från hela landet. 2. Till präst för finskspråkiga och annan finsktalande präst för resor utanför det egna tjänstgöringsområdet dels för deltagande högst två gånger om året i sammankomst som anordnas för finskspråkiga i stiftet, dels på grund av kyrkliga förrättningar bland finskspråkiga i stiftet.