Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:760 · Visa register
Förordning (1982:760) om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1982-06-24
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1352
Upphävd: 2005-01-01 överg.best.
En länsstyrelse som har gjort en värdering som avses i 22 § 2 mom. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt i fråga om ett förvärv för vilket skattskyldighet har inträtt efter utgången av år 1980 skall skyndsamt undersöka om förvärvet genom beslut före ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen om arvsskatt och gåvoskatt har beskattats i vidare omfattning än som följer av de nya bestämmelserna i lagen. Om förvärvet har beskattats på sådant sätt skall länsstyrelsen, om det inte är obehövligt, underrätta den skattskyldige om de nya bestämmelserna och om möjligheten att ansöka om återvinning av för mycket påförd skatt.