Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:751 · Visa register
Förordning (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1982-07-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:926
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:840
Upphävd: 2008-01-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till kollektivavtal där det i fråga om anställnings- och arbetsvillkor för dem som anvisats statliga ungdomsplatser har överenskommits följande. 1. Ungdomsplatserna på en arbetsplats vid en myndighet får besättas först efter det att myndigheten och berörd lokal arbetstagarorganisation har fört lokal förhandling i fråga om antalet ungdomsplatser, lämpliga arbetsuppgifter till ungdomarna och tider under vilka platserna bör stå till förfogande. 2. Har central förhandling påkallats, tillämpas vad som nu sagts om myndigheter och lokal arbetstagarorganisation i stället på statens arbetsgivarverk och berörd central arbetstagarorganisation. 2 § Har upphävts genom förordning (2004:926). 3 § Om det av protokollet från en lokal eller central förhandling framgår att parterna har gemensam uppfattning i de frågor som angetts i 1 §, skall protokollet ges samma verkan som en överenskommelse enligt 17 § andra stycket förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år. Förordning (1983:689). 4 § Om parterna vid en central förhandling har stannat i olika meningar, skall inga ungdomsplatser besättas på den arbetsplats vid myndigheten som förhandlingen har avsett.