Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:518 · Visa register
Förordning (1982:518) med instruktion för byggnadsstyrelsen
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1982-06-10
Omtryck: SFS1988:1581
Författningen har upphävts genom: SFS1989:774
Upphävd: 1989-10-03
Inledande bestämmelser 1 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på byggnadsstyrelsen. Uppgifter 2 § Verket är central förvaltningsmyndighet för frågor om anskaffning av lokaler för civila statliga myndigheter och förvaltning av statliga fastigheter. 3 § Det åligger verket särskilt att 1. förvalta fastigheter i enlighet med särskilda föreskrifter därom, 2. utreda behovet av och anskaffa lokaler och inredning för statsmyndigheterna, allt i den mån dessa uppgifter inte ankommer på annan myndighet, 3. efter uppdrag projektera och utföra byggnadsföretag för statens räkning, 4. genom utvecklings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar och besparingar i statens byggande och fastighetsförvaltning. 4 § Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan tillgodoses. Under beredskapstillstånd och krig skall byggnadsstyrelsen främst tillgodose totalförsvarets krav. 5 § Har genom verkets verksamhet skada tillfogats någon person, som inte är anställd hos verket, eller egendom, som inte står under verkets förvaltning, får verket betala skäligt skadestånd, dock inte med mera betydande belopp. 6 § har upphävts genom förordning (1988:1581). 7 § har upphävts genom förordning (1988:1581). Organisation 8 § Generaldirektören är chef för verket. Hos verket finns en administrativ direktör, en ekonomidirektör, en planeringsdirektör och en teknisk direktör. En av dessa är generaldirektörens ställföreträdare. Inom verket finns en utredningsbyrå, en projekteringsbyrå, en byggnadsbyrå, en utrikesbyrå, en fastighetsbyrå, en teknisk byrå, en administrativ byrå, ett planerings- och budgetsekretariat, en inredningssektion, en personaladministrativ sektion samt en internrevisionsenhet. Vidare finns fem regionala förvaltningar med regionkontor i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Förordning (1986:518). 9 § Verkets styrelse består av åtta personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1988:1581). 10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på byggnadsstyrelsen. Förordning (1988:1581). 11 § Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av administrativa direktören, ekonomidirektören, planeringsdirektören, tekniske direktören och chefen för personaladministrativa enheten. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1988:1581). 12 § har upphävts genom förordning (1988:1581). 13 § har upphävts genom förordning (1988:1581). 14 § har upphävts genom förordning (1988:1581). 15 § har upphävts genom förordning (1988:1581). 16 § har upphävts genom förordning (1988:1581). 17 § har upphävts genom förordning (1988:1581). 18 § har upphävts genom förordning (1986:1264). 19 § har upphävts genom förordning (1988:1581). 20 § har upphävts genom förordning (1988:1581). Tjänstetillsättning 21 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Andra tjänster i lägst N 26 -- N 31 tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Övriga tjänster tillsätts av verket. Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1988:1581). 22 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst fyra år. Övriga bestämmelser 23 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket i fråga om tjänster som regeringen tillsätter utom generaldirektören och dennes ställföreträdare.