Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:492 · Visa register
Förordning (1982:492) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1982/83
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1982-06-10
Tidsbegränsad: 1983-07-01
1 § För budgetåret 1982/83 har kommunerna rätt att få statsbidrag för studie- och yrkesorientering (syo) i gymnasieskolan enligt föreskrifterna i denna förordning. Med kommun avses i förordningen även landstingskommuner och kommunalförbund. 2 § Statsbidraget beräknas med hänsyn till antalet elever i kommunens gymnasieskola den 15 september 1982. Elever i högre specialkurser och gymnasial lärlingsutbildning medräknas dock inte. 3 § I statsbidraget ingår bidrag till socialavgifter och pensionskostnader motsvarande reducerat lönekostnadspålägg. 4 § Som villkor för statsbidrag gäller att kommunen för syo i gymnasieskolan gör insatser som i förhållande till antalet elever når åtminstone samma nivå som den statsbidragstäckta verksamheten budgetåret 1981/82. 5 § Statsbidrag rekvireras hos skolöverstyrelsen. 6 § Kommunerna får för varje kvartal rekvirera statsbidrag motsvarande det delbelopp per elev som hänför sig till kvartalet. Om inte regeringen föreskriver annat skall delbeloppet beräknas till 40 kronor. 7 § Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta snarast. Utbetalning får dock ske tidigast i oktober för kvartalet juli-- september, i januari för kvartalet oktober--december, i april för kvartalet januari--mars och i juli för kvartalet april--juni. 8 § Statsbidrag som lämnas till landstingskommuner eller till kommunalförbund i vilka en landstingskommun ingår och som grundas på antalet elever i utbildning inom vårdområdet skall minskas med 20 procent enligt föreskrifterna i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning. Statsbidrag i övrigt skall minskas med två procent enligt föreskrifterna i nämnda förordning. 9 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.