Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:393 · Visa register
Förordning (1982:393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1982-07-03
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1060
Upphävd: 1991-07-01
Inledande föreskrifter 1 § Föreskrifterna i denna förordning gäller läromedel i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, statems skolor för vuxna, riksinternatskolorna samt privatskolor som omfattas av privatskolförordningen (1967:270). Föreskrifterna om information i 10 och 11 §§ gäller även läromedel i särskolan och grundutbildning för vuxna. Förordning (1987:580). 2 § Med läromedel avses i förordningen sådant som förmedlar innehållet i gällande läroplan. Fastställande av basläromedel 3 § Statens institut för läromedel skall pröva om ett läromedel skall få antas som basläromedel i en eller flera av de skolformer som anges i 1 § första stycket. Om läromedlet uppfyller kraven enligt 5 § skall det fastställas som basläromedel. Förordning (1987:580). 4 § Prövningen görs på ansökan av den som har framställt eller tillhandahåller läromedlet. Om sådan ansökan inte har gjorts, skall prövning ske på ansökan av den skolstyrelse eller motsvarande som vill anta läromedlet som basläromedel. 5 § Läromedlet skall fastställas som basläromedel, om det är material som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp eller kursmoment enligt gällande läroplan och är ägnat att ge fasthet och sammanhang i studierna. Sådant material skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, vara tryckt. Om läromedlet skall granskas med stöd av föreskrifterna i denna förordning, skall ett uttalande enligt 8 a § ha lämnats, innan läromedlet får fastställas som basläromedel. Förordning (1983:273). Läromedelsgranskning 6 § Om statens institut för läromedel avser att fastställa ett läromedel som basläromedel i ett samhällsorienterande ämne, skall institutet först låta granska läromedlet enligt 7--8 a §§. Institutet får bestämma att sådan granskning skall ske även av basläromedel i andra ämnen. Förordning (1987:580). 7 § För varje läromedel som skall granskas skall läromedelsnämnden vid statens institut för läromedel utse en eller två granskare. Varje granskare skall i ett skriftligt utlåtande uttala sig i frågan om läromedlet behandlar sitt ämnesområde på ett sakligt och allsidigt sätt och även i övrigt stämmer överens med mål och riktlinjer i läroplanen. Förordning (1987:580). 8 § Förlaget eller motsvarande som utgivit läromedlet skall alltid ges tillfälle att i eget yttrande bemöta granskarens utlåtande. Förordning (1983:273). 8 a § Läromedelsnämnden skall i ett kortfattat uttalande, på grundval av granskarens utlåtande och förlagets yttrande bedöma läromedlets saklighet och allsidighet. Förordning (1983:273). Avgifter 9 § Den som ansöker om att ett läromedel skall fastställas som basläromedel skall erlägga ansökningsavgift. Om ett läromedel skall granskas enligt 6--8 a §§, skall sökanden dessutom även betala granskningsavgift. Förordning (1983:273). 9 a § Regeringen meddelar i särskild ordning föreskrifter om avgifternas storlek och om undantag från skyldigheten att betala avgift. Förordning (1983:273). Information om läromedel 10 § Statens institut för läromedel är ansvarig myndighet för informationen till skolorna om läromedel. Informationsverksamheten skall i huvudsak omfatta tryckta läromedel med tillhörande komponenter samt annat material av jämförbar karaktär. Förordning (1987:580). 11 § Statens institut för läromedel skall bevaka att information fullgörs enligt gällande avtal mellan staten och Föreningen Svenska läromedelsproducenter. Institutet skall svara för den ytterligare information som behövs från statens sida. Förordning (1987:580). 12 § Statens institut för läromedel skall se till att uttalanden som avses i 8 a § finns tillgängliga vid skolorna inför deras läromedelsval. Förordning (1987:580). Övriga föreskrifter 13 § Beslut av statens institut för läromedel om fastställande av basläromedel får inte överklagas. Förordning (1987:580). 14 § Statens institut för läromedel får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:580).