Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:219 · Visa register
Förordning (1982:219) om allmänna värmesystem
Departement: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad: 1982-04-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:884
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1181
Upphävd: 2007-01-01
1 § Statens energimyndighet skall vara tillsynsmyndighet i frågor som rör allmänna värmesystem. Förordning (1997:884). 2 § I ärenden hos Statens energimyndighet enligt 2 eller 7 § lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem skall sökanden ersätta energimyndighetens kostnader för ärendets handläggning. Förordning (1997:884). 3 § Sådan ersättning som anges i 2 § skall utgå med ett visst belopp per timme nedlagt arbete. Det sammanlagda beloppet av denna ersättning och ersättningen till sakkunniga enligt 36 § första stycket lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem får inte överstiga ett belopp som motsvarar 50 öre per kilowatt anslutningseffekt men skall dock vara minst 10 000 kronor. Med anslutningseffekt avses det behov av värmeeffekt som totalt beräknas finnas när den planerade anslutningen av fastigheter till värmesystemet genomförts inom det område som anges i energiverkets beslut. Förordning (1983:539). 4 § Enerigverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1983:539): 5 § Ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem meddelas av Statens energimyndighet. Förordning (1997:883).