Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1278 · Visa register
Förordning (1982:1278) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1982-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS1986:845
Författningen har upphävts genom: SFS1988:551
Upphävd: 1988-07-01
Inledande bestämmelse 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på nämnden för vapenfriutbildning. Uppgifter 2 § Nämnden har till uppgift att svara för uttagning till tjänstgöring, registrering och redovisning av vapenfria tjänstepliktiga. Uttagningen av vapenfria tjänstepliktiga till tjänstgöring skall ske i verksamhet som är betydelsefull för samhället under beredskap och krig. 3 § Det åligger nämnden särskilt att 1. föra register över vapenfria tjänstepliktiga, 2. avgöra vilket slag av tjänstgöring som de vapenfria tjänstepliktiga skall fullgöra, 3. efter samråd med utbildningsanordnarna bestämma plats och tidpunkt för tjänstgöring, 4. meddela riktlinjer för utbildningen av de vapenfria tjänstepliktiga, 5. godkänna av utbildningsanordnarna upprättade utbildningsplaner, 6. utöva tillsyn över utbildningen och tjänstgöringen i övrigt, 7. efter samråd med vederbörande myndighet svara för krigsplacering av vapenfria tjänstepliktiga. 4 § Nämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde om inte annat följer av särskilda föreskrifter. Organisation 5 § Nämnden leds av en styrelse som består av åtta personer. I styrelsen ingår nämndens chef som är ordförande. I chefens frånvaro inträder chefens ställföreträdare som ordförande. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. 6 § Hos nämnden finns personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag. För nämndens chef skall finnas en ställföreträdare, som utses av chefen. 7 § Till nämnden är knuten en samrådsgrupp med företrädare för viktiga intressenter i vapenfrifrågor och en expertgrupp för medicinsk rådgivning rörande tjänstbarhetsprövning. Ärendenas handläggning 8 § Av styrelsen avgörs 1. viktigare författningsfrågor, 2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer, 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, 5. frågor om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria tjänstepliktigas utbildning, 6. frågor om fastställande av föreskrifter för vapenfri tjänst, 7. andra frågor som nämndens chef hänskjuter till styrelsen. 9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:845). 10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. 11 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av nämndens chef ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av chefen, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. 12 § När nämndens chef är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av chefen även i övrigt i chefens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. När både nämndens chef och chefens ställföreträdare har förhinder, utövas chefens tjänst av den som chefen bestämmer. I den ordinarie chefens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan chefens medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar. 13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 § andra meningen avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på en särskilt förordnad föredragande. Nämndens chef får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen. 14 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att nämndens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. 15 § har upphävts genom förordning (1986:845). 16 § Nämndens chef får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. 17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. På samma sätt kan bestämmas att beslut som rör de vapenfria tjänstepliktiga och som annars skulle fattas av nämnden får fattas av utbildningsanordnarna. Tjänstetillsättning m. m. 18 § Tjänsten som chef för nämnden tillsätts av regeringen. Andra tjänster tillsätts av nämnden. 19 § Andra styrelseledamöter än nämndens chef samt ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år. Besvär 20 § Utbildningsanordnares beslut som har samband med utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga överklagas hos nämnden genom besvär. Nämndens beslut i sådant ärende får inte överklagas.