Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:117 · Visa register
Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1982-03-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:410
1 § En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 1 eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har 1. dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, eller 2. dömts för brott enligt a) 3 kap. brottsbalken, b) 4 kap. 1–5 §§ brottsbalken, c) 6 kap. brottsbalken, d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken, e) 10 kap. 5 a eller 5 c § brottsbalken, f) 13–15 kap. brottsbalken, g) 16 kap. 10 a § brottsbalken, h) 17 kap. 1 eller 2 § brottsbalken, i) 20 kap. 1 § brottsbalken, j) 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, k) narkotikastrafflagen (1968:64), l) lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, m) lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, n) lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, o) lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, p) 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, q) lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller r) 1, 2, 4–11 och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I fråga om brott som avses i första stycket 2 a–i, l–o, q och r ska kopia sändas endast om någon annan påföljd än böter har dömts ut. Förordning (2014:410). 2 § En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken 1. någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 2–7 eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har dömts till annan påföljd än böter för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, eller 2. någon har dömts för brott enligt a) 10 kap. 3, 4, 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen eller motsvarande äldre bestämmelser, eller b) abortlagen (1974:595). Förordning (2013:178). Övergångsbestämmelser 2000:1269 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. 2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.