Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1048 · Visa register
Förordning (1982:1048). med instruktion för näringsfrihetsombudsmannen
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1982-12-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:1279
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1582
Upphävd: 1989-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på näringsfrihetsombudsmannen och dennes kansli. Bestämmelserna i 18 § allmänna verksstadgan tillämpas dock endast i administrativa ärenden som angår tjänstemän hos ombudsmannen. Uppgifter 2 § Näringsfrihetsombudsmannen har till uppgift att främja en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet. I anslutning härtill fullgör ombudsmannen de uppgifter som följer av konkurrenslagen (1982:729) och 12 § lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden. 3 § Det åligger näringsfrihetsombudsmannen särskilt att följa koncentrationen i näringslivet samt att ägna speciell uppmärksamhet åt konkurrensbegränsande förfaranden som marknadsdominerande företag tillämpar, att ta upp ärenden rörande konkurrensbegränsningar, som är av betydelse för större konsumentintressen eller påverkar konkurrensförhållanden inom en hel näringsgren eller på ett påtagligt och avgörande sätt försvårar eller hindrar någons näringsutövning, att från konkurrenssynpunkt granska olika former av etableringshinder, att uppmärksamma om vissa samhällsåtgärder i sig får olämpliga konkurrensbegränsande effekter och, där så är påkallat, verka för att inslag som onödigtvis begränsar konkurrensen undviks, att främja genomslagskraften av det allmännas bedömningar i fråga om skadliga konkurrensbegränsningar genom informationsspridning i lämplig omfattning till näringsidkare och andra berörda, bl. a. om marknadsdomstolens och ombudsmannens ställningstaganden i skilda ärenden av betydelse. 4 § På begäran av en näringsidkare kan näringsfrihetsombudsmannen, om särskilda skäl föreligger, meddela denne besked huruvida en konkurrensbegränsning, som näringsidkaren avser att genomföra, enligt ombudsmannens bedömande har skadlig verkan. Ett sådant besked är inte bindande för ombudsmannen vid en senare prövning av konkurrensbegränsningen, om nya omständigheter har tillkommit eller annan särskild anledning föreligger. Besked får lämnas endast i den mån det kan ske utan att andra göromål därigenom eftersätts. 5 § Näringsfrihetsombudsmannen bör i sin verksamhet samråda med konsumentverket och konsumentombudsmannen samt med myndighet som avses i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden. 6 § Näringsfrihetsombudsmannen företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om annat inte följer av särskilda föreskrifter. Organisation 7 § Näringsfrihetsombudsmannen biträds närmast av en ställföreträdare och av rotelchefer. Hos ombudsmannen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får näringsfrihetsombudsmannen anlita utomstående för särskilda uppdrag. Ärendenas handläggning 8 § När näringsfrihetsombudsmannen är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av ombudsmannen även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. I den mån ett ärende ej är av det slag att det behöver prövas av näringsfrihetsombudsmannen eller hans ställföreträdare får det avgöras av annan tjänsteman, enligt vad som anges i arbetsordningen eller genom särskilda beslut. När både näringsfrihetsombudsmannen och hans ställföreträdare har förhinder, utövas ombudsmannens tjänst av den tjänsteman som ombudsmannen bestämmer. I den ordinarie näringsfrihetsmannens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan ombudsmannens medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som han har meddelat eller grunder som han tillämpar. Föreskrifter i första--tredje styckena gäller även vid ledighet på näringfrihetsombudsmannens tjänst, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1986:1279). 9 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på rotelchef eller annan som näringsfrihetsombudsmannen utser. Ombudsmannen får dock avgöra ärenden utan föredragning. Detsamma gäller beträffande ärenden som ombudsmannens ställföreträdare handlägger med stöd av beslut enligt 8 § första stycket andra meningen, i den utsträckning ombudsmannen bestämmer. Närmare föreskrifter om detta, liksom om ärendenas beredning och handläggning i övrigt, meddelas i en arbetsordning, som beslutas av ombudsmannen, eller genom särskilt beslut av denne. Uppdrag att föra talan vid marknadsdomstolen får lämnas endast till tjänsteman som är lagkunnig. En rotelchef har rätt att vara närvarande när ett ärende som hör till hans rotel föredras av någon annan. Förordning (1986:1279). 10 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att näringsfrihetsombudsmannens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. 11 § Näringsfrihetsombudsmannens ställföreträdare och rotelcheferna bör om möjligt vara närvarande vid föredragning och avgörande av 1. viktigare författningsfrågor, 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer, 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 19, 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, 6. viktigare frågor i övrigt. 12 § har upphävts genom förordning (1986:1279). 13 § Innan näringsfrihetsombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om prövning enligt 2 § konkurrenslagen (1982:729), skall den som avses med ansökningen beredas tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock ej i brådskande fall eller om annars särskilda skäl föreligger. 14 § Ett föreläggande enligt 11 § konkurrenslagen (1982:729) avfattas skriftligen och undertecknas av näringsfrihetsombudsmannen. Föreläggandet skall delges den till vilken det riktas. Delgivning får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att den sökte avvikit eller i övrigt håller sig undan. Föreläggandet godkänns genom att den till vilken det riktas undertecknar och tillställer näringsfrihetsombudsmannen en förklaring att han godkänner det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet. Ett godkännande som tecknas på en annan handling än föreläggandet gäller endast om det klart framgår vilket föreläggande som avses. Tjänstetillsättning m.m. 15 § Näringsfrihetsombudsmannen förordnas av regeringen för högst sex år. Tjänster i lägst lönegrad F 25--F 28 tillsätts av regeringen efter anmälan av näringsfrihetsombudsmannen. Andra tjänster tillsätts av näringsfrihetsombudsmannen. 16 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av näringsfrihetsombudsmannen även i fråga om en sådan tjänst som avses i 15 § andra stycket.