Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1040 · Visa register
Förordning (1982:1040) om vissa arbetstagare vid akademiska sjukhuset i Uppsala
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-12-02
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:231
Upphävd: 2002-06-01
1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om sådana arbetstagare som behåller sina statliga tjänster vid akademiska sjukhuset i Uppsala, när huvudmannaskapet för sjukhuset övergår från staten till Uppsala läns landstingskommun. 2 § Universitetet i Uppsala skall utöva arbetsgivarens befogenheter, i den mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, statens arbetsgivarverk eller annan myndighet. 3 § I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos landstingskommunen skall universitetet bestämma i vilken utsträckning denna skyldighet skall fullgöras. 4 § Det som vid utgången av år 1982 gäller enligt reglementet för akademiska sjukhuset i Uppsala skall i tillämpliga delar gälla för universitetet och de arbetstagare som avses i denna förordning. Föreskrifterna i 52 § första stycket reglementet om talan hos regeringen mot direktionens beslut skall gälla beslut av universitetet.