Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:731 · Visa register
Förordning (1981:731) om uppräkning av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1981
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1981-06-25
1 § Denna förordning gäller normalbelopp av egen- eller familjepension enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR - eller föreskrifter som Kungl. Maj:t meddelat före utfärdandet av SPR. 2 § Om beräknat helt normalbelopp av pension för juli månad år 1981 understeg 3626 kronor för egenpension och 1813 kronor för familjepension höjs normalbeloppet, om inte annat följer av andra stycket, med 65 kronor, dock högst till 3626 kronor respektive 1813 kronor. Vid tillämpningen av första stycket i fråga om pension som är avkortad minskas samtliga belopp som anges där i samma grad. I fråga om förtidspension eller familjepension efter den, som vid sin död uppbar förtidspension, minskas ifrågavarande belopp även i samma grad som normalbeloppet har minskats enligt 12 § 1 mom. sjätte stycket SPR. För tid, under vilken årlig ersättning har minskats med 10 procent, minskas beloppen även i förhållande till detta.