Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:673 · Visa register
Förordning (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1981-06-11
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:192
Upphävd: 1992-07-01
1 § Denna förordning är tillämplig på de statliga myndigheter som anges i bilaga till förordningen. 2 § Myndigheten bör inom sitt verksamhetsområde uppmärksamma och ta till vara möjligheterna att inom eller utom riket för utländsk marknad marknadsföra sådana tjänster som myndigheten inte är förhindrad att tillhandahålla. Myndigheten får sluta avtal med svensk eller utländsk kund angående utförande av tjänster som avses i första stycket. Sådana avtal bör slutas på affärsmässiga villkor. I samband därmed får myndigheten göra den upphandling som behövs. 3 § Myndigheten skall underrätta utrikesdepartementet eller svensk beskickningschef i land där myndigheten utför uppdrag, om fråga uppkommer som kan vara av betydelse för Sveriges förhållande till annan stat eller till mellanfolklig organisation. 4 § Om myndigheten utför affärsmässig verksamhet utom riket får för sådan verksamhet bruklig försäkring tecknas. 5 § En myndighet som till följd av avtal som avses i 2 § utför uppdrag utom riket får besluta att tjänsteman hos myndigheten i och för uppdraget skall vara stationerad på ort utom riket. Bilaga Myndigheter på vilka förordningen med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet är tillämplig rikspolisstyrelsen fortifikationsförvaltningen kustbevakningen statens räddningsverk överstyrelsen för civil beredskap flygtekniska försöksanstalten statens bakteriologiska laboratorium statens hundskola läkemedelsverket postverket televerket statens järnvägar vägverket statens väg- och trafikinstitut trafiksäkerhetsverket sjöfartsverket luftfartsverket statens geotekniska institut Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut generaltullstyrelsen byggnadsstyrelsen riksskatteverket Sveriges lantbruksuniversitet skogsstyrelsen fiskeriverket plan- och bostadsverket statens institut för byggnadsforskning statens råd för byggnadsforskning statens lantmäteriverk centralnämnden för fastighetsdata statens industriverk Sveriges geologiska undersökning statens vattenfallsverk statens provningsanstalt patent- och registreringsverket domänverket statskontoret riksrevisionsverket statistiska centralbyrån statens institut för personalutveckling Förordning (1990:516).