Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:669 · Visa register
Lag (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
Departement: Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad: 1981-06-18
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1537
Upphävd: 1993-01-01
1 § Av bestämmelserna i 10 och 11 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet följer att den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor (reaktorinnehavaren) skall svara bland annat för kostnaderna för att 1. i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta skall kunna hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt, 2. reaktoranläggningen skall kunna avvecklas och rivas på ett säkert sätt och 3. den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att vad som avses i 1 och 2 skall kunna fullgöras. Lag (1984:5). 2 § Utöver vad som anges i 1 § svarar reaktorinnehavaren även för de kostnader som staten har för att 1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 1 § 3, 2. pröva frågor som avses i 5 § andra stycket eller 10 § och 3. övervaka och kontrollera slutförvar. Lag (1984:5). 3 § Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare upprätta eller låta upprätta en beräkning över de kostnader som behövs för fullgörandet av vad som anges i 1 §. I de beräknade kostnaderna skall ingå dels en uppskattning av kostnaderna för samtliga de åtgärder som kan bli behövliga, dels kostnaderna för de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst tre år. Kostnadsberäkningen skall årligen ses över. Kostnadsberäkningen skall varje år insändas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1984:5). 4 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall upprätta en plan för de åtgärder som avses i 2 § 1 och 3. 5 § För att säkerställa att medel finns tillgängliga för att betala de kostnader som avses i 1 och 2 §§ skall reaktorinnehavaren årligen, så länge reaktorn är i drift, erlägga en avgift till staten. Såvitt angår kostnaderna för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle skall skyldigheten att betala avgift avse de kostnader som är förenade med bränslet sedan detta har förts bort från reaktoranläggningen. Avgiften utgår i förhållande till den från reaktoranläggningen levererade energin. Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Den årliga avgiften skall bestämmas så att de sammanlagda avgiftsbeloppen som erläggs under reaktorns drifttid täcker de kostnader som avses i första stycket. Lag (1984:5). 6 § Den årliga avgiften bestäms med ledning av den kostnadsberäkning och plan som avses i 3 och 4 §§ och med hänsyn till de beräknade utgifterna för åtgärder som avses i 1 och 2 §§. I fråga om åtgärder som avses i 1 § skall härvid beaktas tidigare vidtagna åtgärder för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta, reaktoranläggningens beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka avgiftsberäkningen. Om uppgifter saknas eller är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för avgiftsberäkningen, bestäms avgiften till skäligt belopp. Lag (1984:5). 7 § Avgiften skall inbetalas till den myndighet som regeringen bestämmer. Avgiftsmedlen skall av myndigheten sättas in på räntebärande konto i riksbanken. Upplupen ränta skall läggas till kapitalet. 8 § har upphävts genom lag (1986:601) 9 § Avgifter som en innehavare av en reaktor betalat in får användas för att ersätta reaktorinnehavaren för hans kostnader för åtgärder som avses i 1 § med den begränsning som följer av 5 § första stycket andra meningen och för att bestrida statens kostnader för åtgärder enligt 1 och 2 §§ hänförliga till reaktorn eller förenade med bränsle som använts i reaktorn. 10 § Frågor om kompletterande forsknings- och utvecklingsverksamhet, övervakning och kontroll av slutförvar samt användande av inbetalade avgifter prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1986:601). 11 § Reaktorinnehavaren skall på anfordran lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgift enligt 5 § andra stycket och pröva frågor som avses i 10 §. I den mån det behövs för nyss angivna ändamål skall reaktorinnehavaren på anfordran även lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall som härrör från detta förvaras eller hanteras. 12 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt 11 § döms till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Övergångsbestämmelser 1984:5 Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984. I fråga om tillståndshavare vars tillstånd före lagens ikraftträdande har begränsats till att avse viss tid, gäller 3 § i dess äldre lydelse så länge begränsningen gäller till dess tillståndshavaren enligt punkten 6 övergångsbestämmelserna till lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har anmält att han åtar sig att fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i 12 § i den lagen. 1986:601 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. 2. I fråga om amorteringar och räntor avseende lån som beviljats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.