Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:381 · Visa register
Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1981-05-21
1 § Fastighetsreglering får ske för att ge staten möjlighet att förfoga över mark som genom en förestående ändring av riksgränsen skall föras över till det andra landet. I fråga om en sådan fastighetsreglering gäller fastighetsbildningslagen (1970:988), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 2 § Fastighetsregleringen får ske utan hinder av 3 kap. samt 5 kap. 4, 5 och 8 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988). 3 § Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av staten.