Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:234 · Visa register
Förordning (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1981-04-02
Författningen har upphävts genom: SFS1988:682
Upphävd: 1988-09-01
1 § För kriminalvårdsnämnden gäller 12 § allmänna verksstadgan (1965:600). I fråga om beslut som angår nämndens administration gäller även 11 § samma stadga. 2 § Kriminalvårdsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna föranleder det eller när minst två av nämndens övriga ledamöter begär det. 3 § Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort. 4 § Kriminalvårdsstyrelsen tillhandahåller nämnden sammanträdesrum, kanslilokaler och biträdespersonal. 5 § Vid handläggning av ärenden som angår nämndens administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. 6 § Om ordföranden inte bestämmer annat, avgörs ärendena efter föredragning av tjänstemän hos kriminalvårdsstyrelsen. Nämnden får föreskriva att en kriminalvårdstjänsteman skall närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. 7 § Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:869). Nämndens protokoll justeras av ordföranden. 8 § Nämndens beslut skall delges den som beslutet avser. Dessutom skall underrättelse om beslutet tillställas den skyddskonsulent som skall ha befattning med ärendet och, om den beslutet avser är intagen i en kriminalvårdsanstalt, styresmannen vid anstalten. Beslut av nämnden som avser överprövning av en övervakningsnämnds avgörande skall vidare tillställas övervakningsnämnden. Förordning (1983:256). 9 § Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrivs i föreskriven ordning och utan onödig tidsutdräkt. 10 § Nämnden skall varje år före den 1 mars ge in en berättelse till kriminalvårdsstyrelsen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (1983:256). 11 § Kan en kallelse eller ett beslut eller annat meddelande inte lämpligen delges den dömde på annat sätt, får nämnden begära biträde med delgivningen av polismyndigheten.