Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:188 · Visa register
Förordning (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1981-02-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 1982:926
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
1 § Belopp som i bokslut till ledning för 1983 och tidigare års taxeringar har avsatts till allmän investeringsreserv enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv får tas i anspråk för följande ändamål, nämligen för a) kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på här i riket belägen byggnad, som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att användas som bostad, och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av sådan byggnad, b) avskrivning av döda inventarier som, om de inte utgör transportmedel i internationell trafik, är avsedda att användas i här i riket bedriven verksamhet, c) kostnader för främjande av skogsbruk eller underhåll av markanläggning här i riket och för avskrivning av sådan del av anskaffningsvärdet av markanläggning som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Förordning (1983:926). 2 § Investeringsreserven får tas i anspråk endast för den del av utgifterna för byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar och arbeten i skogsbruk som hänför sig till perioden den 1 mars 1981--den 31 mars 1985 samt för avskrivning av inventarier som levereras under perioden den 1 mars 1981--den 31 december 1984. Förordning (1983:926). 3 § Ianspråktagande av investeringsreserven får inte avse begagnade inventarier, föremål avsedda för utsmyckning, båtar som avses i 2 § sjölagen (1891:35 s.1), järnvägsvagnar samt containrar och liknande anordningar för befordran av gods. I fråga om inventarier som den skattskyldige har förvärvat från näringsidkare med vilken han är förbunden i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får investeringsreserven tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsåret. I fråga om anskaffning av personbil som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603) får investeringsreserven tas i anspråk endast om bilen är avsedd för yrkesmässig trafik eller uthyrningsrörelse. 4 § har upphört att gälla genom förordning (1983:926). 5 § Investeringsreserven får tas i anspråk endast för avskrivning eller kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig. 6 § Denna förordning gäller inte sådana skattskyldiga som avses i 7 § första stycket a) lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv. Övergångsbestämmelser 1983:926 Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Den upphävda 4 § skall dock fortfarande tillämpas i fråga om 1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar och arbeten i skogsbruk som utförs före utgången av mars 1984, 2. inventarier som levererats före utgången av år 1983.