Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:112 · Visa register
Förordning (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1981-02-19
Omtryck: SFS 1992:803
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:364
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1166
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
1 § Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 5 § 3, 3 kap. 3 § andra stycket eller 4 kap. 2 § första stycket eller 3 § andra stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag prövas av Patent- och registreringsverket. Förordning (1994:411). 2 § För handläggning och prövning av ansökan enligt 1 § skall avgifter betalas med följande belopp: a) medgivande att inte ange bruttoomsättningssumma i årsredovisning (2 kap. 5 § 3), 935 kronor, b) medgivande att redovisa aktier i dotterbolag utan specifikation (3 kap. 3 § andra stycket), 935 kronor, c) undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (4 kap. 2 § första stycket), 1 200 kronor, d) undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (4 kap. 3 § andra stycket), 685 kronor. Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:364). Övergångsbestämmelser 1999:1166 Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000.