Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:772 · Visa register
Förordning (1980:772) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1980-10-16
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1925
Upphävd: 1992-01-01
I fråga om sådana ärenden om bostadslån, i vilka preliminärt beslut om lån har meddelats före den 1 november 1980, får låneunderlaget höjas med ett belopp som motsvarar den beräknade merkostnad som belöper på låneunderlaget och som uppkommer till följd av höjningen av mervärdeskatt enligt lagen (1980:676) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Om bostadslånet avser ett småhus som skall bebos av lånesökanden får låneunderlaget höjas på samma sätt, under förutsättning att beslut om lån har meddelats under tiden den 1 juli-den 31 oktober 1980. Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.