Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:628 · Visa register
Förordning (1980:628) om rättsdatasystemet
Departement: Justitiedepartementet GRANSK
Utfärdad: 1980-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:423
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:175
Upphävd: 1999-05-01
Allmänna bestämmelser 1 § För information om innehållet i lagar och andra författningar, förarbeten till lagstiftning, rättsfallsreferat m.m. skall finnas ett informationssystem som förs med hjälp av automatisk databehandling (rättsdatasystemet). Informationssystemet skall bestå av de register som anges i 4 §. I registren får ingå de personuppgifter som anges i 7 §. Innehållet i registren skall kunna läsas med användande av terminal. Förordning (1993:961). 2 § Frågor som rör uppbyggnaden av rättsdatasystemet eller väsentliga förändringar av detta bereds av de registeransvariga myndigheterna gemensamt. På samma sätt bereds allmänna frågor om utvecklingen och underhållet av det tekniska systemet och den tekniska utrustning som används. Förordning (1996:219). 3 § De registeransvariga myndigheterna får uppdra åt någon annan att utföra databehandling inom rättsdatasystemet. Förordning (1986:587). Rättsdatasystemets innehåll 4 § Rättsdatasystemet skall innehålla följande register: Register Registeransvarig myndighet Register över de statliga kom- Regeringskansliet mitterna med uppgifter om ledamö- ter, arbetsplaner m.m. samt direk- tiv i löpande text Register över författningar i Regeringskansliet Svensk författningssamling Författningar i Svensk författ- Regeringskansliet ningssamling i löpande text Avgöranden av den europeiska Regeringskansliet domstolen och kommissionen för de mänskliga rättigheterna Register över författningar i Generaltullstyrelsen Tullverkets författningssamling samt vissa andra författningar och handböcker Register över Kriminalvårds- Kriminalvårdsstyrelsen styrelsens författningar och allmänna råd Register över författningar i Riksskatteverket Riksskatteverkets författnings- samling och referat av vissa av Riksskatteverkets beslut Rättsfall från Högsta domstolen och Domstolsverket hovrätterna, Regeringsrätten och kam marrätterna, Arbetsdomstolen, Bostads- domstolen samt försäkringsdomstolarna Förordning (1996:1609). Utlämnande av uppgifter 5 § En registeransvarig myndighet som avses i 4 § skall ha rätt att mot avgift använda sina terminaler för uttag av uppgifter ur övriga register i rättsdatasystemet. Förordning (1993:961). 6 § En registeransvarig myndighet får sälja uppgifter ur sitt register till utomstående. Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen bestäms av den registeransvariga myndigheten efter samråd med de övriga berörda centrala myndigheterna och Ekonomistyrningsverket. Har den registrerade till den registeransvariga myndigheten anmält att han inte önskar att uppgifterna används för direktreklamändamål, får hans uppgifter inte säljas för sådant ändamål. Förordning (1998:423). Personuppgifter 7 § Förutom registervårdsanteckningar får följande personuppgifter anges beträffande 1. register över statliga kommittéer: namn, titel, kön, förordnandetid samt partibeteckning beträffande representanter för de politiska partierna, 2. avgöranden av den europeiska domstolen och kommissionen för de mänskliga rättigheterna: namn och andra personuppgifter som anges i referaten, 3. rättsfall från svenska domstolar: i fråga om enskild part förnamn och första bokstaven i efternamnet samt i övrigt namn och andra personuppgifter som anges i referaten. Förordning (1993:961). 8 § har upphävts genom förordning (1986:587) 9 § Misstänker den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som har lämnats från rättsdatasystemet att uppgifterna är oriktiga, skall det genast anmälas till den registeransvariga myndigheten. Förordning (1986:587).