Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:624 · Visa register
Förordning (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1980-07-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1049
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:782
Upphävd: 2003-01-01
1 § Med pension avses i denna förordning a) pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, och b) förmåner enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, lagen (1969:205) om pensionstillskott och lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn. Förordning (2000:1049). 2 § Pensionen betalas ut genom Riksförsäkringsverket. Om pensionstagaren har rätt till sådan kommunal personalpension som betalas ut av ett för kommunerna och landstingen gemensamt organ, skall dock annan pension än delpension betalas ut av samma organ. Om pensionsutbetalning till den som har rätt till statlig eller annan tjänstepension som betalas ut av Statens pensionsverk finns särskilda föreskrifter. Förordning (1998:1398). 3 § Pensionen skall betalas ut månadsvis genom insättning på pensionstagarens postgiro- eller bankkonto. Riksförsäkringsverket får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det. Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift om konto saknas eller det annars finns skäl till det. Beslut om sättet för utbetalning av pension får inte överklagas. Förordning (1994:1178). 4 § Annan pension än delpension skall kunna lyftas av mottagaren följande datum i utbetalningsmånaden. Pension för pensionstagare som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. Pension för pensionstagare som är född någon av dagarna den 16- 31 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, skall pensionen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall pensionen kunna lyftas närmast föregående vardag. Delpension skall kunna lyftas av mottagaren den 25 i utbetalningsmånaden, i december dock den 23 i månaden. Om nämnda dagar infaller på en söndag, annan allmän helgdag eller lördag, skall delpensionen kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (1997:789). 5 § Riksförsäkringsverket skall besluta om sättet och tiden för utbetalning av 1. pension till den som vistas utom riket, 2. pension på grund av frivillig försäkring, 3. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om pension eller om ökning av pension. En utbetalningshandling gäller under två månader från utfärdandet. 6 § På begäran av pensionstagaren får försäkringskassan besluta att pensionen skall betalas ut till någon annan person. Om det finns skäl, får försäkringskassan på begäran besluta att pension till den som är under 18 år skall utbetalas till denne. Förordning (1984:990). 7 § Om det i fråga om en förmyndare, som ej är förordnad av domstol, föreligger sådant förhållande som avses i 10 kap. 2 § första stycket eller 16 kap. 12 § lagen om allmän försäkring, får försäkringskassan besluta om utbetalning till annan än förmyndaren. 8 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 16 kap. 4 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1998:1398). Övergångsbestämmelser 1995:1018 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. Under tiden den 1 oktober 1995 -- den 28 februari 1997 gäller dock, med avvikelse från vad som anges i 4 § första stycket, att annan pension än delpension skall kunna lyftas av mottagaren enligt följande, i den mån detta medför tidigare utbetalning. Utbetalningsdag i månaden okt. 1995-- mars 1996-- okt. 1996-- Födelsedag febr. 1996 sept. 1996 febr. 1997 1--6 15 18 20 7--12 16 19 21 13--18 17 20 22 19--24 18 21 23 25--31 19 22 24 2000:1049 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. 2. Med pension i denna förordning avses även delpension som betalas ut enligt 6 § lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 2002:782 De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ansökan och utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. som avser tid före den 1 januari 2003.