Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:90 · Visa register
Skyddsrumsförordning (1979:90)
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1979-02-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:257
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:128
Upphävd: 1995-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Länsstyrelsen beslutar på grundval av underlag från civilbefälhavaren och efter hörande av kommunen inom vilka områden av kommunen som skyddsrum skall byggas. Sådana områden utgör skyddsrumsorter. Förordning (1989:1061). 2 § har upphävts genom förordning (1989:1061). 3--8 §§ har upphävts genom förordning (1986:1047). 9 § Antalet platser i skyddsrummen skall beräknas med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen inom skyddsrumsorten. Skyddsrumsplatser skall dock inte beräknas för dem som på grund av sina uppgifter i totalförsvaret inte bor eller arbetar inom skyddsrumsorten under krig. Förordning (1986:1047). 10 § Skyddsrummen skall vara belägna så nära som möjligt intill bostäder, arbetsplatser och andra ställen där människor brukar uppehålla sig. 11 § Länsstyrelsen skall ge kommunerna det särskilda civilförsvarstaktiska underlag som behövs för skyddsrumsproduktionen. Förordning (1986:1047). 12 § Kommunerna skall föra register över tillgången på och andra uppgifter om skyddsrum. Utformning av skyddsrum 13 § Vid bestämmande av skyddsrummens storlek skall beräknas en nettogolvyta av 0,75 kvadratmeter för varje person som skall beredas plats i skyddsrummet. 14 § Närmare föreskrifter om skyddsrummens utförande och utrustning meddelas av statens räddningsverk. Förordning (1989:1061). 15 § har upphävts genom förordning (1989:1061). 16 § har upphävts genom förordning (1989:1061). Anmälan m. m. 16 a § Kommunen får föreskriva undantag från anmälningsskyldighet enligt 32 § civilförsvarslagen (1960:74) i fråga om uppförandet av anläggningar eller byggnader 1. som på grund av sin storlek, utförande eller liknande anledning uppenbarligen inte passar för skyddsrum, 2. som ligger inom en sådan del av kommunen där a) behovet av skyddsrumsplatser är tillgodosett, b) kostnaden att bygga skyddsrum är högre och risken för skadegörelse i krig är mindre än inom andra delar av kommunen. Förordning (1983:679). 17 § Anmälan enligt 32 § civilförsvarslagen (1960:74) skall vara skriftlig. Den skall innehålla de uppgifter som kommunen behöver för att kunna bedöma behovet och lämpligheten av att anordna skyddsrum i anläggningen eller byggnaden. Kommunen skall för anmälan tillhandahålla blanketter enligt formulär som fastställs av statens räddningsverk. Förordning (1986:1047). 18 § Besked enligt 32 § civilförsvarslagen (1960:74) skall utöver de uppgifter som anges där innehålla preliminär uppgift om den beräknade ersättningen till den som åläggs att anordna skyddsrummet. 18 a § Ansökan om godkännande som avses i 33 a § civilförsvarslagen (1960:74) görs hos kommunen. Kommunen är skyldig att lämna den sökande uppgift om han kan få bidrag av statsmedel för skyddsrummet och, om så är fallet, hur stort detta kan bli. Förordning (1983:679). 19 § Slutbesiktningen av ett skyddsrum som har anordnats enligt 53 § 1 mom. civilförsvarslagen (1960:74) i en anläggning eller byggnad som inte får uppföras utan bygglov eller enligt 33 a § civilförsvarslagen skall utföras av kommunen. I andra fall skall slutbesiktningen utföras av länsstyrelsen. Slutbesiktningen av skyddsrum och andra byggnadsanordningar enligt 40 § 1 mom. c ) eller 54 § andra stycket civilförsvarslagen skall göras av länsstyrelsen eller, om anordningen är särskilt komplicerad eller kostnadskrävande, av statens räddningsverk. Över slutbesiktningen skall utfärdas ett bevis. Beviset skall tillställas ägaren av anläggningen eller byggnaden genom försorg av den myndighet som har utfört slutbesiktningen. I fall som avses i andra stycket skall också kommunen tillställas beviset. Förordning (1987:174). Ersättning 19 a § Kommunen skall utfärda ett bevis över att åtgärder enligt 53 § 2 mom. civilförsvarslagen (1960:74) har godkänts av kommunen. Beviset skall tillställas ägaren av anläggningen eller byggnaden. Förordning (1984:590). 20 § Ansökan om ersättning enligt 53 § 1 mom. och 55 § civilförsvarslagen (1960:74) görs hos länsstyrelsen. Till ansökningen skall slutbesiktnings- beviset fogas. Ersättningen betalas ut av statens räddningsverk enligt länsstyrelsens beslut. Förordning (1986:1047). 21 § Ersättningen betalas med ett grundbelopp enligt följande tabell. Skyddsrumstyp För varje För varje skyddsrum skyddsrums- plats Skyddsrum i byggnad med bärande väggar av betong 48 000 kr. 1 800 kr. Skyddsrum i annan byggnad 60 000 kr. 2 300 kr. Förordning (1989:1061). 22 § För öppningar, särskilda grundläggningssätt och förstärkning mot ras betalas tillägg till grundbeloppet enligt följande tabell. ___________________________________________________________________ Typ av öppning För varje öppning ___________________________________________________________________ För varje dörröppning 14 500 kr. Öppning som är större än 4 m räknas som två dörröppningar För varje fönsteröppning eller motsvarande öppning som är 0,48 m eller större 4 100 kr. Dock får ersättningen för öppningar för varje skyddsrum uppgå till högst summan av 30 000 kr. och 120 kr. för varje skyddsrumsplats __________________________________________________________________ Grundläggningssätt För varje skyddsrumsplats __________________________________________________________________ Skyddsrum med en golvkonstruktion som inte vilar direkt på berg, på sprängbotten, på fyllning av sprängsten eller på grus, fast lagrad grov- och mellansand eller på fyllning av friktionsjord med större grundläggningsdjup än 1 meter under den marknivå som omger skyddsrummet 190 kr. Vid pål- eller plintgrundläggning, djupare än 1,5 meter, av den byggnad där skyddsrummet ligger, ytterligare 100 kr. Vid helt tillkommande pålning på grund av skyddsrummet, ytterligare 440 kr. __________________________________________________________________ Förstärkning mot ras För varje skyddsrumsplats ____________________________________________________________________ Skyddsrum i en anläggning eller byggnad med flera än fyra våningar ovanför skyddsrummet eller som av andra skäl har dimensionerats för en motsvarande raslast enligt statens räddningsverks tekniska bestämmelser för skyddsrum 100 kr. Beloppet skall multipliceras med ett tal som motsvarar det antal våningar som anläggningen eller byggnaden har utöver fyra våningar ovanför skyddsrummet, dock högst med sex _______________________________________________________________________ Förordning (1991:88). 23 § har upphävts genom förordning (1993:109). 24 § Summan av de belopp som har beräknats enligt 21 och 22 §§ skall multipliceras med en tidskoefficient. Statens räddningsverk föreskriver koefficienten med ledning av utvecklingen av produktionskostnaderna för skyddsrum. Förordning (1993:109). 25 § Vid tillämpningen av 24 § skall den tidskoefficient användas som gäller när skyddsrummet slutbesiktigas. Förordning (1993:109). 26 § Sådana föreskrifter som avses i 55 § sjunde stycket civilförsvarslagen (1960:74) meddelas av statens räddningsverk. Förordning (1986:1047). 26 a § Ansökan om ersättning enligt 53 § 2 mom. och 55 a § civilförsvarslagen (1960:74) görs hos länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas sådant bevis som anges i 19 a §. Ersättningen betalas ut av statens räddningsverk enligt länsstyrelsens beslut. Förordning (1986:1047). 26 b § Ansökan om bidrag enligt 56 § civilförsvarslagen (1960:74) görs hos länsstyrelsen. Till ansökan skall slutbesiktningsbeviset fogas. Bidraget betalas ut av statens räddningsverk efter länsstyrelsens beslut. Bidraget lämnas med ett grundbelopp om 3 800 kronor per skyddsrumsplats. Beloppet skall anpassas till kostnadsläget enligt de grunder som anges i 23--25 §§. Förordning (1989:1061). 27 § Ansökan om ersättning för kostnader som kommunen har haft för skyddsrum och andra åtgärder enligt 40 § 1 mom. c) eller e) civilförsvarslagen (1960:74) eller för vård och underhåll av de i 40 § 1 mom. c) civilförsvarslagen nämnda anordningarna görs hos länsstyrelsen. Detsamma gäller för den som har vidtagit åtgärder i stället för kommunen enligt 54 § andra stycket civilförsvarslagen. Till ansökningen skall fogas slutbesiktningsbevis när sådant har utfärdats. Ersättningen bestäms och betalas ut av statens räddningsverk. Förordning (1986:1047). 28 § Vid beräkning av ersättningen för skyddsrum och andra åtgärder enligt 40 § 1 mom. c) civilförsvarslagen (1960:74) får medräknas kostnader för arbete som har utförts av personal som kommunen särskilt har anställt eller avdelat för arbetet. Ersättningen får också omfatta kostnader för förvärv av mark eller intrång på mark som ägs av kommunen. Förordning (1980:144). 29 § Ersättning som avses i 27 § får betalas ut till den ersättningsberättigade i den takt som arbetet fortskrider. En fjärdedel av ersättningen skall dock innehållas till dess arbetena har färdigställts och godkänts. Ersättning för grundläggande utredningar får betalas ut i takt med nedlagda kostnader. Förordning (1980:144). 30 § Kommunen kan få förskott på ersättning som avses i 27 § om den 1. på grund av likviditetssvårigheter inte kan utföra arbete som är lämpligt med hänsyn till konjunktursituationen, 2. med hänsyn till särskilda omständigheter inte har kunnat planera för finansieringen av arbetet. Förordning (1980:144). Övriga bestämmelser 31 § Statens räddningsverk bestämmer i mån av tillgång på medel i vilka skyddsrumsorter och i vilken omfattning som förberedelser enligt 10 § tredje stycket civilförsvarslagen (1960:74) skall vidtas. Statens räddningsverk får under höjd beredskap besluta att utrymmen som avses i första stycket skall iordningställas till skyddsrum. Skyddsrum som har anordnats inom område som efter länsstyrelsens beslut enligt 1 § inte längre skall utgöra skyddsrumsort eller del därav, skall även fortsättningsvis utrustas, vårdas, underhållas och omfattas av åtgärder enligt 53 § 2 mom. civilförsvarslagen. Förordning (1993:257). 32 § Särskilda bestämmelser om skyddsrum finns i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning och kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning. Förordning (1980:144). 33 § Om fastighetsägares skyldighet att under höjd beredskap upplåta skyddsrum åt befolkningen enligt 57 § första stycket e) civilförsvarslagen (1960:74) meddelar statens räddningsverk erforderliga föreskrifter. Förordning (1993:257). 34 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av bestämmelserna i civil- försvarslagen (1960:74) om skyddsrum meddelas av statens räddningsverk. Förordning (1986:1047). Övergångsbestämmelser 1989:1061 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1, 2 och 31 §§ den 1 januari 1991, och i övrigt den 1 april 1990. Länsstyrelsen skall vidta de åtgärder som behövs för att beslut enligt 1 § om nya skyddsrumsorter skall kunna gälla från och med den 1 januari 1991. Bestämmelserna i 21 och 22 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om skyddsrum som slutbesiktats före den 1 april 1990. De äldre bestämmelserna i 21 och 22 §§ skall också tillämpas på skyddsrum för vilka besked enligt 32 § civilförsvarslagen (1960:74) lämnats före den 1 april 1990 men slutbesiktats efter den 31 mars 1990, om det leder till högre ersättning än enligt de nya bestämmelserna. I sådana fall skall vid beräkningen av ersättningen slutbe- siktningen anses ha skett den 31 mars 1990. 1993:109 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993. I fråga om skyddsrumsbesked som lämnats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas. Bilaga* Län/Kommuner Tätorter/Platser Stockholms län Botkyrka Stockholm Tumba Danderyd Roslags-Näsby Stockholm Haninge Jordbro Muskö Stockholm Västerhaninge Huddinge Stockholm Järfälla Stockholm Stäket Lidingö Brevik Lidingö Nacka Boo Fisksätra Hästhagen Kummelnäs Saltsjöbaden Stockholm Älta Norrtälje Hallstavik Norrtälje Nynäshamn Nynäshamn Sigtuna Arlanda flygplats Märsta Sollentuna Sollentuna Solna Stockholm Stockholm Stockholm Sundbyberg Stockholm Södertälje Pershagen Södertälje Tyresö Stockholm Täby Roslags-Näsby Upplands-Bro Bro Kungsängen Tibble Upplands-Väsby Löwenströmska lasarettet Upplands-Väsby Vaxholm Oskar-Fredriksborg Vaxholm Värmdö Gustavsberg Österåker Åkersberga Uppsala län Enköping Enköping Håbo Bålsta Tierp Tierp Uppsala Uppsala Älvkarleby Skutskär Älvkarleby Östhammar Öregrund Östhammar Södermanlands län Eskilstuna Eskilstuna Hällbybrunn Skogstorp Torshälla Flen Flen Mellösa Katrineholm Katrineholm Nyköping Arnö Nyköping Oxelösund Oxelösund Strängnäs Abborrberget Strängnäs Östergötlands län Finspång Finspång Linköping Linköping Malmslätt Tallboda Vikingstad Mjölby Mjölby Motala Motala Norrköping Jursla Lindö Norrköping Åby Söderköping Söderköping Åtvidaberg Åtvidaberg Jönköpings län Eksjö Eksjö Gislaved Gislaved Jönköping Jönköping Nässjö Nässjö Tranås Tranås Vetlanda Vetlanda Värnamo Värnamo Kronobergs län Alvesta Alvesta Moheda Ljungby Ljungby Växjö Växjö Ingelstad Älmhult Eneryda Älmhult Kalmar län Emmaboda Emmaboda Hultsfred Hultsfred Kalmar Kalmar Smedby Nybro Nybro Oskarshamn Oskarshamn Vimmerby Vimmerby Västervik Västervik Gotlands län Gotland Fårösund Slite Visby Blekinge län Karlshamn Karlshamn Karlskrona Karlskrona Olofström Olofström Ronneby Kallinge Ronneby Sölvesborg Sölvesborg Kristianstads län Bromölla Bromölla Hässleholm Hässleholm Hästveda Stoby Tyringe Klippan Klippan Klippans bruk Ljungbyhed Kristianstad Everöd Hammar Kristianstad Norra Åsum Rinkaby Skepparslöv Viby Åhus Osby Osby Perstorp Perstorp Simrishamn Gärsnäs Simris Simrishamn Tomelilla Smedstorp Tomelilla Åstorp Åstorp Ängelholm Munka-Ljungby Ängelholm Östra Göinge Knislinge Malmöhus län Bjuv Bjuv Burlöv Malmö Åkarp Eslöv Eslöv Helsingborg Helsingborg Hittarp Ödåkra Höganäs Höganäs Lerberget Viken Väsby Hörby Hörby Höör Höör Sätofta Kävlinge Furulund Kävlinge Löddeköpinge Landskrona Landskrona Lomma Bjärred Lomma Lund Lund Vallkärra Malmö Käglinge Malmö Oxie Sjöbo Sjöbo Skurup Skurup Staffanstorp Staffanstorp Svedala Svedala Sturup flygplats Trelleborg Gislövsläge Trelleborg Vellinge Höllviksnäs Ljunghusen Skanör-Falsterbo Vellinge Ystad Ystad Hallands län Falkenberg Falkenberg Halmstad Halmstad Oskarström Hylte Hyltebruk Kungsbacka Kungsbacka Laholm Laholm Varberg Varberg Göteborgs och Bohus län Göteborg Billdal Göteborg Hjuvik Olofstorp Säve Torslanda Tuve Härryda Landvetter Landvetter flygplats Mölnlycke Kungälv Kungälv Lysekil Lysekil Scanraff Munkedal Munkedal Mölndal Göteborg Kållered Lindome Mölnlycke Partille Göteborg Stenungsund Stenungsund Strömstad Strömstad Uddevalla Herrestad Uddevalla Älvsborgs län Ale Nol Nödinge Surte Älvängen Alingsås Alingsås Borås Borås Sandared Sjömarken Herrljunga Herrljunga Lerum Floda Gråbo Lerum Lerum-Gråbo industriområde Lilla Edet Lilla Edet Mark Kinna Mellerud Mellerud Trollhättan Trollhättan Ulricehamn Ulricehamn Vårgårda Vårgårda Vänersborg Vargön Vänersborg Åmål Åmål Skaraborgs län Falköping Falköping Karlsborg Karlsborg Lidköping Lidköping Råda Stenhammar Mariestad Mariestad Skara Skara Skövde Skultorp Skövde Tibro Tibro Tidaholm Tidaholm Töreboda Töreboda Värmlands län Arvika Arvika Eda Åmotfors Filipstad Filipstad Grums Grums Hagfors Hagfors Hammarö Skoghall Karlstad Karlstad Kil Kil Kristinehamn Kristinehamn Säffle Säffle Örebro län Degerfors Degerfors Hallsberg Hallsberg Hällefors Hällefors Karlskoga Karlskoga Kumla Hallsberg Kumla Laxå Laxå Lindesberg Frövi Lindesberg Ljusnarsberg Kopparberg Nora Gyttorp Nora Örebro Örebro Västmanlands län Arboga Arboga Fagersta Fagersta Hallstahammar Hallstahammar Kungsör Kungsör Köping Köping Sala Sala Surahammar Surahammar Västerås Kvicksund Tillberga Västerås Kopparbergs län Avesta Avesta Horndal Nordanå Borlänge Borlänge Ornäs Falun Falun Korsgården Hedemora Hedemora Ludvika Grängesberg Ludvika Mora Färnäs Mora Vinäs Östnor Smedjebacken Ludvika Smedjebacken Gävleborgs län Bollnäs Bollnäs Gävle Forsbacka Furuvik Gävle Skutskär Valbo Hofors Hofors Hudiksvall Hudiksvall Iggesund Ljusdal Ljusdal Ockelbo Ockelbo Sandviken Sandviken Storvik Söderhamn Ljusne Sandarne Söderhamn Västernorrlands län Härnösand Härnösand Norrstig Ramvik Kramfors Hammar Kramfors Nyland Ramvik Sandslån Sollefteå Långsele Sollefteå Sundsvall Essvik Kvissleby Matfors Njurunda- bommen Skottsund Sundsbruk Sundsvall Svartvik Tunadal Timrå Bergeforsen Stavreviken Timrå Ånge Ljungaverk Ånge Örnsköldsvik Arnäsvall Gimåt Husum Mellansel Västerhus Örnsköldsvik Överhörnäs Jämtlands län Bräcke Bräcke Härjedalen Sveg Krokom Krokom Strömsund Strömsund Åre Järpen Östersund Brunflo Östersund Västerbottens län Lycksele Lycksele Skellefteå Skelleftehamn Skellefteå Umeå Holmsund Obbola Umeå Vännäs Vännäs Norrbottens län Arvidsjaur Arvidsjaur Boden Boden Heden Sävast Trångfors Vittjärv Gällivare Gällivare Koskullskulle Malmberget Haparanda Haparanda Kalix Kalix Kiruna Kiruna Kiruna flygplats Luleå Bergnäset Gammelstad Kallax flygplats Kallaxheden Luleå Norra Gäddvik Pajala Pajala Piteå Degeränget Piteå Öjebyn Älvsbyn Älvsbyn Överkalix Överkalix Övertorneå Övertorneå Den inom kommunen belägna tätorten Stockholm. Den inom kommunen belägna tätorten Roslags-Näsby. Den inom kommunen belägna tätorten Skutskär. Den inom kommunen belägna tätorten Kvicksund. Den inom kommunen belägna tätorten Malmö. Den inom kommunen belägna tätorten Göteborg. Den inom kommunen belägna tätorten Mölnlycke. Den inom kommunen belägna tätorten Åmotfors. Den inom kommunen belägna tätorten Hallsberg. Den inom kommunen belägna tätorten Ludvika. Den inom kommunen belägna tätorten Ramvik. Den inom kommunen belägna tätorten Tumba. Förordning (1986:1047).