Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:785 · Visa register
Förordning (1979:785) om yrkestrafikregister
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1979-09-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:787
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:650
Upphävd: 2001-10-01
1 § Denna förordning gäller registrering av tillståndsinnehav enligt yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (1998:492) om biluthyrning och förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i ett för landet gemensamt register (yrkestrafikregistret). Förordning (1998:787). 2 § Yrkestrafikregistret förs av Vägverket genom automatisk databehandling. Vägverket är central registreringsmyndighet. Länsstyrelserna är regionala registreringsmyndigheter. Förordning (1992:1393). 3 § I yrkestrafikregistret förs in uppgifter om tillståndshavaren, den myndighet som har meddelat tillståndet, slag av tillstånd. Vidare antecknas i förekommande fall uppgift om den eller dem som har ansvaret för trafikutövningen eller uthyrningsverksamheten och övriga prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ yrkestrafiklagen (1998:490) eller i 8-10 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning, villkor och begränsningar i tillståndet, varning, återkallelse eller annat upphörande av tillståndet. Förordning (1998:787). 4 § Den länsstyrelse som är prövningsmyndighet svarar för att det i yrkestrafikregistret förs in uppgifter om trafiktillstånd och tillstånd till biluthyrning. Vägverket svarar för att åtgärder som har vidtagits av verket förs in i registret. Förordning (1998:787). 5 § har upphävts genom förordning (1988:1506). 6 § Utdrag ur yrkestrafikregistret får innehålla de uppgifter som enligt 3 § förs in i registret. Ett sådant utdrag begärs hos prövningsmyndigheten. Förordning (1998:787). 7 § har upphävts genom förordning (1988:1506). 8 § Sedan fem år har förflutit från det att ett tillstånd har upphört att gälla skall uppgifterna om tillståndet gallras ut. Förordning (1998:787). 9 § har upphävts genom förordning (1988:1506). 10 § Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning beslutas av Vägverket efter samråd med länsstyrelserna. Förordning (1992:1393). Övergångsbestämmelser 1988:1506 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. I fråga om taxitrafik gäller till utgången av juni 1990, utöver vad som föreskrivs i den nya förordningen, att anteckning om antal fordon och trafikområde i förekommande fall skall ske i yrkestrafikregistret.