Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:627 · Visa register
Förordning (1979:627) om statsbidrag för cykelleder
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1979-06-07
Övrigt: Rättelseblad SFS 1992:1509 har iakttagits.
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1509
Upphävd: 1993-01-01 överg.best.
Förordning om statsbidrag för cykelleder 1 § Enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på anslagna medel statsbidrag till kommuner för att bygga sådana cykelleder som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov och för vilka bidrag inte lämnas enligt 2 § förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar m. m. Förordning (1988:1018). 2 § Till byggande av en cykelled räknas anläggande av en ny cykelled och utförande av andra byggnadsarbeten för att främja cykeltrafiken på en sådan led. 3 § Bidrag lämnas med 50 procent av skäliga kostnader för arbete som beräknas kunna utföras under ett år. Bidrag lämnas dock inte om arbetet har påbörjats innan bidraget har beviljats. I kostnaderna skall inte inräknas sådana kostnader som avser 1. belysningsanordningar, 2. ersättning för mark eller intrång, eller 3. förvaltningskostnader. Förordning (1982:854). 4 § Frågor om bidrag prövas av vägverkets väghållningsregion i det län där arbetet skall utföras. Förordning (1991:1804). 5 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen hos vägverkets väghållningsregion. Förordning (1991:1804). 6 § Bidraget skall betalas ut av vägverkets väghållningsregion. Hälften av bidraget betalas ut när kommunen eller huvudmannen till vägförvaltningen har anmält att arbetet har påbörjats. Resten betalas ut när det anmälts att arbetet har slutförts. Förordning (1991:1804). 7 § Vägverkets väghållningsregion beslut får överklagas genom besvär hos vägverket. Vägverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1804). 8 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av vägverket. Förordning (1984:770). Övergångsbestämmelser 1992:1509 För påbörjade, ännu ej färdigställda, cykelleder gäller äldre föreskrifter till utgången av juni månad år 1993.