Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:330 · Visa register
Förordning (1979:330) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligtkonsumentkreditlagen (1977:981) m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1979-05-23
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1013
Upphävd: 1993-01-01
1 § Ersättning enligt 17 § femte stycket konsumentkreditlagen (1977:981) och 9 § femte stycket lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. lämnas med högst trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till annat. Förordning (1990:1004). 2 § I mål om handräckning enligt 10 § lagen (1915:219) om avbetalningsköp får säljaren räknas till godo ersättning för 1. utsökningsavgift, 2. eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde, 3. utgift för inställelse vid förrättning, om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av säljarens rätt, 4. kostnad för transport av godset. Ersättning enligt första stycket 2 bestäms till skäligt belopp, dock högst trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till annat. När ersättning bestäms enligt första stycket 3 tillämpas bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne. Ersättning enligt första stycket 4 bestäms till skäligt belopp. I mål om verkställighet av dom, varigenom köparen har förpliktats att utge gods som sålts genom avbetalningsköp enligt lagen (1915:219) om avbetalningsköp, räknas säljaren till godo ersättning för kostnad enligt vad kronofogdemyndigheten bestämmer. Förordning (1990:1004). Övergångsbestämmelser 1984:267 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. I fråga om handräckning som har sökts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1985:778 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om handräckning som har sökts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1987:875 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987. I fråga om handräckning som har sökts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1989:38 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989. I fråga om handräckning som har sökts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1990:178 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om handräckning som har sökts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter. 1990:1004 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om handräckning som har sökts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.