Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:922 · Visa register
Lag (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1978-12-18
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1343
Upphävd: 2005-01-01 överg.best.
Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond och Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne skall vara befriade från skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Övergångsbestämmelser 2004:1343 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall skall upphöra att gälla vid utgången av år 2004. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i de fall skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har inträtt före utgången av år 2004.