Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:965 · Visa register
Försäkringsinspektionens kungörelse (1977:965) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1977-12-20
Försäkringsinspektionen får med stöd av kungörelserna 1967:667 och 668, 1971:14 samt 1973:219 och 220 om ändring av vissa kategorier av skadelivräntor meddela att berörda livräntor fr.o.m. den 1 januari 1978 skall ökas enligt följande: 1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973. 1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10%. 1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10%. 1.3 Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5%. Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1978. 2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973. 2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5%. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1978 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.