Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:951 · Visa register
Förordning (1977:951) om de statliga myndigheternas skrivelser och remisser;
Departement: Civildepartementet RS1
Utfärdad: 1977-11-03
Författningen har upphävts genom: SFS1987:1102
Upphävd: 1988-01-01
Regeringen föreskriver att de statliga myndigheterna skall iakttaga följande i fråga om skrivelser och remisser. Myndighet bör skriva klart och enkelt. Invecklade satsbyggnader och onödiga upprepningar skall undvikas. Under namnteckning på skrivelse bör namnet skrivas med tryckbokstäver eller maskinskrift. Remissyttrande skall vara så kortfattat som möjligt. Innehållet i de remitterade handlingarna återges endast när det behövs för sammanhanget. Yttrande får skrivas på remissakten. Myndighet som inhämtar yttrande genom remiss skall se till att yttrandet kommer in inom föreskriven tid. Har tid för svar ej bestämts i remissbeslutet, skall myndigheten se till att svaret kommer inom skälig tid. Minst en kopia bör bifogas när yttrande avges till regeringen i ärende som skall behandlas av riksdagen. När yttrande avges till regeringen eller statsråd över betänkande som ingår i serien Statens offentliga utredningar eller departementens Ds-serie, skall samtidigt åtta kopior av yttrandet sändas till riksdagens upplysningstjänst under adress 100 12 Stockholm 46.