Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:741 · Visa register
Förordning (1977:741) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1977-09-01
1 § Åläggande enligt 1 § lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap meddelas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar. 2 § Myndighet, som finner att åläggande som avses i 1 § bör meddelas, skall göra framställning om det till överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Gör statens jordbruksnämnd framställning enligt första stycket i fråga om vara inom nämndens ansvarsområde, skall åläggande meddelas, om ej särskilda skäl talar mot det. 3 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.