Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:628 · Visa register
Förordning (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1977-06-16
Omtryck: SFS 1988:226
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:708
Upphävd: 1991-07-01 överg.best.
1 § Statsbidrag lämnas till kommunerna för hemspråksträning i daghem, kommunalt familjedaghem eller deltidsgrupp. Bidrag lämnas dock inte för hemspråksträning i en barngrupp där samtliga barn har ett gemensamt hemspråk och där träningen ombesörjs av den fasta barnomsorgspersonalen. Bidrag lämnas även för hemspråksträning i annan förskola, om den bedrivs av kommunalt anställd hemspråkstränare och om förskolan ingår i den plan för barnomsorgen som har antagits av kommunfullmäktige. Hemspråksträningen skall bedrivas när den allmänna förskolan pågår. */k/ Förordning (1988:226). 2 § Bidrag lämnas med 3 375 kronor per år för varje barn under följande förutsättningar, nämligen 1. att barnet har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet, 2. att barnet deltar i hemspråksträning i endast ett språk, och 3. att barnet deltar i en grupp där hemspråksträning bedrivs minst fyra timmar per vecka. Även om villkoret i första stycket 1 inte är uppfyllt, lämnas bidrag för adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska samt för samiska, tornedalsfinska och zigenska barn. Om det finns särskilda skäl får socialstyrelsen medge att bidrag lämnas också för hemspråksträning som omfattar mindre än fyra timmar per vecka. Bidraget skall därvid minskas i motsvarande mån. Statsbidraget skall beräknas på grundval av medeltalet barn som deltagit i hemspråksträning under bidragsåret. */k/ Förordning (1988:226). 3 § */k/ har upphävts genom förordning (1985:603). 4 § Statsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott för varje kalenderår. Ansökan om bidrag ges in till socialstyrelsen. 5 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. */k/ Förordning (1988:226). 6 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. */k/ Förordning (1988:226). Övergångsbestämmelser 1988:226 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet. 1991:708 1. --- 2. För kalenderåret 1991 lämnas statsbidrag dels enligt den äldre förordningen med ett halvt årsbelopp, dels enligt den nya förordningen beräknat på så sätt att 40 000 000 kronor minskat med utgivet statsbidrag enligt den äldre förordningen delas med det för samtliga kommuner sammanräknade antal barn som enligt 1 § i den nya förordningen berättigar till bidrag.