Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:585 · Visa register
Förordning (1977:585) om elektrisk materiel m.m.
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1977-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:420
Upphävd: 1989-08-01 överg.best.
1 § Statens energiverk får i fråga om anordning som är avsedd att anslutas till elektrisk starkströmsanläggning eller elektrisk materiel som är avsedd att användas i eller vid sådan anläggning meddela de föreskrifter om utförande, beskaffenhet eller egenskaper som är påkallade från säkerhetssynpunkt. Förordning (1983:545). 2 § Statens energiverk får föreskriva att anordning eller materiel som omfattas av föreskrift enligt 1 § ej får användas, innehavas, saluföras, upplåtas, överlåtas eller förvärvas med mindre den genom provning, kontroll eller besiktning har visat sig uppfylla föreskriften. Första stycket gäller ej anordning eller materiel för militärt bruk som efter beställning av militär myndighet har tillverkats för krigsmaktens räkning. Förordning (1983:545). 3 § Beträffande i 1 § avsedd anordning eller materiel som ej omfattas av föreskrift enligt 2 § får statens energiverk till skydd för liv, hälsa eller egendom föreskriva eller besluta om förbud mot användning, innehav, saluförande, upplåtelse, överlåtelse eller förvärv. Förordning (1983:545). 4 § Utöver vad som sägs i 1 - 3 §§ får statens energiverk i fråga om anordning eller materiel som avses i 1 § meddela de föreskrifter som är påkallade från säkerhetssynpunkt. Förordning (1983:545). 5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift eller beslut som energiverket har meddelat med stöd av denna förordning dömes till böter. Förordning (1983:545). Övergångsbestämmelser 1977:585 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1977 då kungörelsen (1935:138) angående kontroll av viss elektrisk materiel skall upphöra att gälla. 2. Bestämmelserna i 1 - 3 §§ i den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om anordning eller materiel som vid ikraftträdandet har tagits i bruk eller godkänts, om ej annat följer av 3. 3. Statens energiverk får meddela föreskrift eller beslut som avses i 3 § denna förordning. I fråga om brott som efter ikraftträdandet har begåtts mot föreskrift som har meddelats med stöd av den upphävda kungörelsen skall förordningens 5 § tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (1983:545). 4. Föreskrift som har meddelats med stöd av den upphävda kungörelsen gäller till dess statens energiverk föreskriver annat. Förekommer i författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna förordning tillämpas i stället den nya bestämmelsen. Förordning (1983:545). 1989:420 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989, då förordningen (1977:585) om elektrisk materiel m. m. skall upphöra att gälla. 2. Föreskrift som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen gäller till dess statens energiverk föreskriver annat. 3. Elektrisk materiel som godkänts av riksprovplatsen för elektrisk materiel eller som certifierats för S-märkning av SEMKO innan denna förordning trädde i kraft, och för vilken föreligger registreringsskyldighet enligt med stöd av förordningen utfärdade föreskrifter, registreras genom riksprovplatsens försorg.