Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:566 · Visa register
Förordning (1977:566) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1977-06-09
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1237
Upphävd: 1989-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 och 3, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på statens rättskemiska laboratorium. Laboratoriet utövar befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet, om annat ej föreskrives i instruktionen. Socialstyrelsen utövar myndighets befogenhet enligt 15 kap. 1-3 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning. Uppgifter 2 § Laboratoriet har till uppgift att utföra undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva annan verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte vilken står i samband därmed. 3 § I den mån medel finnes tillgängliga och övriga arbetsuppgifter ej hindras, bör även andra forskare än sådana som är anställda vid laboratoriet beredas tillfälle till forskning vid laboratoriet inom dess verksamhetsområde. 4 § Laboratoriet skall ge företräde åt undersökning som begäres av myndighet. 5 § Undersökningar utföres mot ersättning, om annat ej föreskrives. Grunder för ersättning fastställes av socialstyrelsen efter samråd med riksrevisionsverket. Organisation 6 § Chefsmyndighet för laboratoriet är socialstyrelsen. 7 § Inom laboratoriet finns dels en kemisk avdelning, uppdelad på en toxikologisk sektion och en alkoholsektion, dels en blodgruppsserologisk avdelning, uppdelad på en genetisk, en serologisk och en biokemisk sektion. Vardera avdelningen förestås av en avdelningsföreståndare i professors ställning. 8 § Hos laboratoriet är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Laboratoriet får anlita experter och sakkunniga i mån av behov och tillgång på medel. Ärendenas handläggning m.m. 9 § Socialstyrelsen avgör ärenden som angår 1. framställning till regeringen, 2. anskaffande av kostnadskrävande apparatur och andra ekonomiska frågor av vikt, 3. kassarörelse och medelsredovisning, 4. arbetsordning och tjänsteföreskrifter, 5. semester eller annan ledighet för avdelningsföreståndare, 6. annan ledighet än semester för tjänsteman i lägst lönegrad F 10 eller motsvarande löneställning, om ledigheten avser mer än 45 dagar varje år. 10 § Ärende, som ej skall avgöras av socialstyrelsen, avgöres av avdelningsföreståndare såvitt avser hans avdelning. 11 § Avdelningsföreståndare får överlåta till laborator eller annan tjänsteman vid avdelningen att på eget ansvar handha viss undersökning eller visst slag av undersökningar. 12 § Vid blodgruppsserologiska avdelningen skall en laborator tillika vara biträdande avdelningsföreståndare med uppgift att bistå avdelningsföreståndaren i hans åligganden och vara ställföreträdare för honom i hans frånvaro. 13 § Laboratoriet får utnyttja andra laboratorier för utförande av kompletterande undersökningar inom dess verksamhetsområden. Tjänstetillsättning 14 § Tjänst som professor eller laborator tillsättes av regeringen efter förslag av socialstyrelsen. Tjänst i lägst lönegrad F 10 tillsättes och annan personal med motsvarande löneställning antages av socialstyrelsen efter förslag av avdelningsföreståndare. Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av avdelningsföreståndare. 15 § Innan socialstyrelsen avger förslag om tillsättning av tjänst som avdelningsföreståndare eller laborator, skall yttranden inhämtas av tre sakkunniga om de sökandes vetenskapliga skicklighet. De sakkunniga utses av styrelsen efter samråd, i fråga om sökande med huvudsakligen medicinsk utbildning med tjänsteförslagsnämnden vid medicinska fakulteten vid universitetet i Linköping samt i fråga om sökande med huvudsakligen kemisk eller annan naturvetenskaplig utbildning med matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Stockholm. De sakkunniga skall avge skriftliga yttranden inom tre månader efter det att de har fått del av ansökningshandlingarna. Styrelsen uppför därefter på förslag högst tre sökande, som funnits behöriga till tjänsten, i den ordning de anses böra komma i fråga. 16 § När kungörelse eller tillkännagivande som rör ledig tjänst vid laboratoriet har anslagits på socialstyrelsens anslagstavla, skall avskrift av kungörelsen eller tillkännagivandet snarast anslås på laboratoriets anslagstavla. På avskriften skall anges dagen då kungörelsen eller tillkännagivandet anslogs på styrelsens anslagstavla. Tillkännagivande av avdelningsföreståndarens förslag till tjänstetillsättning anslås genast på laboratoriets anslagstavla med uppgift om den dag då anslaget skedde. 17 § Behörig till tjänst som avdelningsföreståndare eller laborator är den som har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. Avdelningsföreståndaren för den kemiska avdelningen skall vara legitimerad läkare. Förordning (1987:1120). 18 § Som befordringsgrund vid tillsättning av tjänst som laborator gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens verksamhetsområde och beskaffenhet i övrigt. Särskild vikt skall fästas vid vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning och genom planering och ledning av forskning samt pedagogisk skicklighet som har visats genom handledning av forskare, vetenskaplig undervisning eller utarbetande av läromedel för sådan undervisning. Laborator på kemiska avdelningens alkoholsektion bör vara legitimerad läkare. 19 § Socialstyrelsen får ge sökande till tjänst som avdelningsföreståndare eller laborator tillfälle att avlägga lärarprov. Överklagande 20 § Laboratoriets beslut får överklagas hos socialstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet. Socialstyrelsens beslut i en överklagad fråga får inte överklagas. För följande typer av beslut eller förslag som tillkännages genom anslag skall överklagandetiden räknas från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet eller avgett förslaget: 1. beslut om tjänstetillsättning, 2. förslag till tjänstetillsättning, 3. beslut om långtidsvikariat som tillsätts på samma sätt som tjänsten, 4. beslut att inte tillsätta en tjänst. Förordning (1987:1120). Övriga bestämmelser 21 § Avdelningsföreståndare och laborator skall meddela undervisning inom området för sin kompetens i den omfattning socialstyrelsen i samråd med universitets- och högskoleämbetet bestämmer. 22 § Tjänsteman vid laboratoriet är skyldig att på kallelse infinna sig till överläggning hos socialstyrelsen. 23 § Tjänsteman vid laboratoriet får ej utan tillstånd i varje särskilt fall för egen eller annans räkning driva, ha del i eller vara anställd hos företag, vars verksamhet faller inom laboratoriets arbetsområde, eller åtaga sig uppdrag av kommun eller enskild i ärende som handlägges eller kan komma att handläggas vid laboratoriet. Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om tjänst som tillsättes av regeringen och av socialstyrelsen i fråga om annan tjänst. Är uppdraget av kortvarig natur, får styrelsen meddela tillstånd även om tjänsten tillsättes av regeringen. Avdelningsföreståndare eller laborator får ej utan styrelsens tillstånd utöva enskild läkarpraktik som faller inom laboratoriets arbetsområde. 24 § Besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av socialstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen eller socialstyrelsen tillsätter. Övergångsbestämmelser 1987:1120 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats av socialstyrelsen i en överklagad fråga före ikraftträdandet.