Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:21 · Visa register
Förordning (1977:21) om TV-övervakning;
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1977-01-13
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:487
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
1 § Ansökan om tillstånd att bruka övervakningskamera som avses i lagen (1977:20) om TV-övervakning göres hos länsstyrelsen i det län inom vilket kameran skall brukas. 2 § För handläggning i länsstyrelsen av ansökan som avses i 1 § betalar sökanden en avgift om 425 kronor för tillstånd för en kamera och 125 kronor för varje ytterligare kamera som tillstånd meddelas för. Föreligger synnerliga skäl, får avgiften sättas ned. Staten, kommunerna och landstingskommunerna är fria från avgift enligt denna paragraf. Förordning (1981:723). 3 § Länsstyrelsen beslutar om avgift enligt 2 §. 4 § På belopp som ej har erlagts inom tid som har bestämts av länsstyrelsen utgår ränta enligt räntelagen (1975:635). 5 § När beslut enligt lagen (1977:20) om TV-övervakning expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern, om ej denne i fråga om ärende av mindre vikt har föreskrivit undantag. 6 § Talan mot länsstyrelsens beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär. Övergångsbestämmelser 1990:487 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 då förordningen (1977:21) om TV-övervakning skall upphöra att gälla. Den gamla förordningens bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats av länsstyrelsen före den nya förordningens ikraftträdande.