Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1127 · Visa register
Förordning (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1977-12-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:538
Upphävd: 1994-05-26
1 § Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning 1. materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, 2. motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk, 3. datorutrustning och programvara samt terränggående fordon och drivmedel härtill, om materielen är avsedd för sydafrikanska militära eller polisiära myndigheter, 4. förnödenheter särskilt avsedda för tillverkning eller underhåll av materiel som anges i 1--3. Förordning (1992:1305). 2 § Krigsmateriel och liknande materiel får ej utföras från riket, om den är avsedd att införas till Sydafrika. 3 § Krigsmateriel och liknande materiel får ej införas till Sydafrika. 4 § Krigsmateriel och liknande materiel får ej tillhandahållas utanför Sydafrika om den är avsedd för verksamhet av ekonomisk art som drives från Sydafrika. Ej heller får genom upplåtelse av licens för tillverkning eller underhåll sådan materiel tillhandahållas inom Sydafrika i verksamhet av ekonomisk art. 5 § Åtgärd får ej vidtagas som är ägnad att främja i 2-4 § nämnd handling och som innebär 1. tillverkning, bearbetning, sammansättning, installering, underhåll eller reparation av krigsmateriel eller liknande materiel eller lämnande av tekniskt bistånd till sådan åtgärd, 2. lastning, lossning, transport eller mottagande till förvaring av krigsmateriel eller liknande materiel, 3. överlåtelse av krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåtelse av särskild rätt därtill, 4. överlåtelse av uppfinning av krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåtelse av särskild rätt därtill, eller 5. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärd som anges i 1-4. 6 § Förbud enligt denna förordning gäller svensk medborgare och utlänning med avseende på handling som han företager här i riket eller på svenskt fartyg eller luftfartyg. Svensk medborgare som utom riket företager handling som är förbjuden enligt 2-5 § dömes efter lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken ej är tillämplig och utan hinder av 2 kap. 5 a § första och andra styckena nämnda balk.