Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:11 · Visa register
Förordning (1977:11) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1976
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1977-01-13
1 § Denna förordning gäller bruttobelopp av tjänstepension enligt allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän, statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR - eller föreskrifter meddelade av Kungl. Maj:t före utfärdandet av SPR, när rätten till pensionen grundats i anställning som har upphört senast den 30 juni 1976. Förordningen gäller även basbelopp av pension enligt föreskrifter meddelade av Kungl. Maj:t före utfärdandet av SPR, dock ej basbelopp av reservpension eller pension som avses i 3 § tredje stycket kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente. 2 § 12 § 3 och 4 mom. i deras lydelse den 1 februari 1977 tillämpas för tid från och med den 1 juli 1976, såvitt avser sistnämnda författningsrum dock endast när anställningen upphört efter den 31 augusti 1972. 3 § Normalbelopp och basbelopp av pension som för juli 1976 understeg 2200 kronor för egenpension och 1100 kronor för familjepension höjes, om ej annat följer av andra stycket, med 70 kronor respektive 35 kronor, dock högst till 2200 kronor respektive 1100 kronor. Har pensionen avkortats utgår höjning enligt första stycket med motsvarande lägre belopp. Har i fråga om förtidspension eller familjepension efter den, som har avlidit efter den 30 juni 1969 och som vid sin död åtnjöt förtidspension, normalbeloppet minskats enligt 12 § 1 mom. sjätte stycket SPR, nedsättes höjning enligt första stycket i motsvarande mån. För tid, under vilken årlig ersättning har minskats med tio procent, minskas höjningen även i förhållande härtill.