Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1008 · Visa register
Förordning (1977:1008) om beräkning av statliga tjänstepensioner vid anställnings upphörande under år 1977
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1977-12-01
1 § Denna förordning gäller normalbelopp av tjänstepension enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR - när rätten till pensionen grundats i anställning som har upphört eller upphör under år 1977. 2 § Normalbelopp av pension beräknas med utgångspunkt från de av statens personalpensionsverk utfärdade pensionstabellerna Pv 37 eller Pv 37 L. Härvid beaktas även bestämmelserna i 3 § 1 mom. första och tredje styckena statens pensionslöneförordning (1959:286) i deras lydelse från och med den 1 juli respektive den 1 januari 1977. Vidare bortses från bestämmelserna i förordningen (1975:33) om underlag för sjukpension enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m. 3 § Normalbelopp av pension som beräknats enligt 2 § höjes med 306 kronor i fråga om egenpension och med 153 kronor i fråga om familjepension, dock lägst med 6,7 procent. Krontalsbeloppen höjes i förekommande fall genom multiplikation med lönetilläggsfaktorn. Vid tillämpning av första stycket minskas där angivna krontalsbelopp, i förekommande fall höjda genom multiplikation med lönetilläggsfaktorn, i samma grad som pensionen är avkortad. I fråga om förtidspension minskas detta belopp även i samma grad som normalbeloppet har minskats enligt 12 § 1 mom. sjätte stycket SPR. För tid, under vilken årlig ersättning har minskats med tio procent, minskas beloppen även i förhållande härtill. 4 § För tid för vilken pension redan har utbetalats utgår - utan beaktande av samordningsbestämmelser - ett pensionstillägg som beräknas enligt 3 § samt, i fråga om sjukpension som är förhöjd med 25 procent, ytterligare ett belopp om 77 kronor för månad, i förekommande fall höjt genom multiplikation med lönetilläggsfaktorn.