Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:930 · Visa register
Förordning (1976:930) om tullfrihet för handvävd bomullsväv
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1976-12-09
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1287
Upphävd: 1988-01-01
1 § Tullfrihet åtnjutes för handvävd bomullsväv, hänförlig till tulltaxenr 55.09, som 1. har vävts i Indien, Pakistan eller Sri Lanka, 2. har vävts av minst två garner i olika färger, 3. har stadkanterna kvarsittande och 4. införes direkt från det land där väven har framställts. 2 § För vara som förtullas efter föregående hemtagning enligt 3 § andra stycket tullagen (1973:670) skall anspråk på tullfrihet enligt denna förordning framställas när varan anges till förtullning. Erforderligt intyg om varan, utfärdat av därtill auktoriserat organ i exportlandet, skall inges senast när varan enligt 5 § tullstadgan (1973:671) skall anges till förtullning. För vara som förtullas utan föregående hemtagning skall anspråk på tullfrihet framställas när varan anges till förtullning. Erforderligt intyg skall inges senast 15 dagar efter den dag då varan har angivits till förtullning. För vara som har inkommit med post och förtullats utan att tulldeklaration har avlämnats får dock anspråk på tullfrihet framställas och erforderligt intyg inges senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslut har meddelats. Framställs anspråk eller inges intyg senare än vad som anges i första, andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del tullbeloppet överstiger 300 kronor. Tullmyndighet kan medge undantag från detta stycke om särskilda skäl föreligger. Förordning (1984:451). 3 § Närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av generaltullstyrelsen.