Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:767 · Visa register
Förordning (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1976-10-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:919
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:242
Upphävd: 2006-05-01
1 § När saluvagnslicens enligt 19 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister har beslutats uppbär Vägverket saluvagnsskatt från den skattskyldige. Ett inbetalningskort avseende skatten sänds till den skattskyldige snarast möjligt. Förordning (2001:674). 2 § Föreligger skattskyldighet vid ingången av december månad sänder Vägverket senast den 10 december inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för närmast följande kalenderår till den skattskyldige. Har den skattskyldige ej erhållit inbetalningskort enligt första stycket skall han anmäla detta till Vägverket senast den 20 december. Förordning (1995:1206). 3 § Skatt som avses i 1 § skall betalas senast tre veckor efter det att saluvagnslicens har beslutats. I fall som avses i 2 § skall skatten betalas före ingången av det kalenderår som skatten avser. Förordning (2001:674). 4 § Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om saluvagnsskatt. Verket meddelar efter samråd med Vägverket föreskrifter för påföring och uppbörd av saluvagnsskatt och fastställer formulär för de blanketter som behövs. Förordning (2003:919).