Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:725 · Visa register
Författningssamlingsförordning (1976:725)
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1976-09-02
Omtryck: SFS 2006:66
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1244
Övrigt: Rättelseblad 2008:354 och 2009:1538 har iakttagits.
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning förstås med författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter, allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Förordning (1984:212). 2 § Denna förordning gäller ej för riksdagen och dess myndigheter. Förordning (1982:1256). Svensk författningssamling 3 § I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet finns bestämmelser om vem som är utgivare av Svensk författningssamling (SFS). Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar avgörs av utgivaren av SFS. Förordning (2011:433). 4 § SFS utkommer varje vecka, om ej särskilda skäl föranleder annat. 5 § Har en författning som regeringen utfärdat kungjorts i någon annan författningssamling än SFS eller i någon annan publikation, skall en notis om detta införas i SFS så snart det lämpligen kan ske. I en notis enligt första stycket anges 1. författningens rubrik, 2. när författningen har utfärdats, 3. i vilken författningssamling eller annan publikation kungörandet har skett och 4. för en författning som har kungjorts i en författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning. Förordning (1980:154). 6 § De notiser som anges i 5 § och som under ett kalenderår har förts in i SFS ska efter årets utgång samlas i SFS. I SFS ska det dessutom tas in uppgifter om 1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge ut en författningssamling, 2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit ta in författningar eller allmänna råd i en sådan författningssamling, 3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort författningar på annat sätt än i en författningssamling eller publicerat allmänna råd enligt 28 §, SFS ska också innehålla uppgifter om vilka författningssamlingar som under året har getts ut av riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under riksdagen samt uppgifter om vilka andra myndigheter under riksdagen som under året har låtit ta in författningar i en sådan författningssamling. I SFS ska det vidare anges att det finns en författningssamling för varje län. Myndigheter som avses i andra stycket ska senast den 15 januari varje år lämna utgivaren de uppgifter som enligt andra stycket ska tas in i SFS. Förordning (2017:1244). 7 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av författningssamlingen. Förordning (1993:1165). 8 § Har upphävts genom förordning (1996:1307). 8 a § Har upphävts genom förordning (1999:908). Författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen 9 § De centrala myndigheter som anges i bilaga 1 till denna förordning skall låta utge författningssamling. I den utsträckning som framgår av bilagan skall författningssamlingen vara gemensam för den myndighet som låter utge författningssamlingen och en eller flera andra myndigheter. Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej annat följer av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i enlighet med vad som anges i bilaga 1. De centrala myndigheter som är upptagna i bilaga 2 till denna förordning får under tid som anges i bilagan kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i denna förordning. Hur kungörandet sker framgår av bilagan. Regeringskansliet och chefen för Utrikesdepartementet får tills vidare kungöra författningar i publikationen Föreskrifter för utrikesförvaltningen. Förordning (1996:1516). 10 § Det åligger central myndighet som låter utge författningssamling enligt denna förordning att utse utgivare för författningssamlingen. 11 § En författningssamling som en central myndighet låter utge skall ha samma format som SFS och likartad typografisk utformning. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet skall lämnas till regeringen. Förordning (1986:597). 12 § Brukar central myndighet kungöra sina författningar i central myndighets författningssamling men har viss författning kungjorts i SFS, författningssamling för län eller på annat sätt än i författningssamling, skall en notis om kungörandet införas i förstnämnda författningssamling så snart det lämpligen kan ske. I notis enligt första stycket anges 1. författningens rubrik, 2. när och av vilken myndighet författningen har utfärdats, 3. hur kungörandet har skett och 4. för författning som har kungjorts i författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning. Första stycket gäller ej, om författningen bekantgöres i andra hand genom införande i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungöres. 13 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till andra myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek som begär det skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet låter ge ut. Förordning (1993:1165). 14 § Kostnaden för gemensam författningssamling skall fördelas mellan myndigheterna. Myndighet som utnyttjar en annan myndighets författningssamling skall svara för därav uppkommande trycknings- och distributionskostnader. Länens författningssamlingar 15 § Det åligger länsstyrelse att utse utgivare för länets författningssamling. 16 § Länets författningssamling skall ha samma format som SFS och likartad typografisk utformning. Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet skall lämnas till regeringen. Förordning (1986:597). 17 § Statliga myndigheter skall se till att de har tillgång till länens författningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, landsting och kommunbibliotek inom länet skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av länets författningssamling. Förordning (1993:1165). 18 § Kostnaden för tryckning och distribution av länets författningssamling betalas av länsstyrelsen, om ej annat är särskilt föreskrivet. Övriga bestämmelser 18 a § Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför ett EU-direktiv, ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där författningen kungörs. Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ska en hänvisning till detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs. Förordning (2015:678). 18 b § När en myndighet under regeringen beslutar en författning skall rubriken till denna innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". I ingressen till författningen skall uppgift lämnas om det bemyndigande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig. Termen anvisningar får inte användas i rubriken till en författning. Förordning (1985:819). 18 c § Hos varje myndighet under regeringen skall det finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Detta gäller oavsett vilken rubrik författningarna eller råden har. I fråga om författningar eller råd som förtecknas enligt särskilda bestämmelser räcker det dock med en hänvisning till den särskilda förteckningen. Myndighetens arbetsordning behöver inte tas med i förteckningen. Förteckningen skall i skilda delar ange de regler som har publicerats i en författningssamling och andra regler. Den del av förteckningen som avser regler av det förra slaget skall utformas i enlighet med föreskrifterna i bilaga 3. Förteckningen skall vid lämpliga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten. Ett exemplar av förteckningen skall varje år lämnas till regeringen i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag. Om förteckningen förs med hjälp av automatiserad behandling skall den lämnas också på diskett eller annat datorläsbart medium. Förordning (2002:32). 19 § Tillstånd till tryckning av författning som skall intagas i författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han bestämmer. I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas sedan chefstjänsteman inom det departement, där ärendet har handlagts, eller den som han bestämmer har godkänt att författningen tryckes. I fråga om författning som utfärdas av någon annan än regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas, sedan den som är behörig därtill har godkänt att författningen tryckes. Förordning (1982:1256). 20 § I författningssamling får endast en författning tryckas på samma blad. Detta gäller dock ej när författningarna föres samman i bokband. För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har utkommit från trycket. Författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljes från årtalet genom kolon. Författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet. Andra stycket äger motsvarande tillämpning beträffande notis som avses i 5 eller 12 §. Notisnumreringen skall utgöra en serie för sig. 21 § När i författningssamling intagen författning kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin helhet i författningssamlingen. Detta kan ske antingen i samband med ändring eller vid annat lämpligt tillfälle. 22 § Författning som kungöres i författningssamling skall om möjligt utges så att den är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft. 23 § Införes i författningssamling författning, som med stöd av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar har kungjorts i annan författningssamling eller på annat sätt än i författningssamling eller som har bekantgjorts på annat sätt än genom kungörande, skall det vid införandet anges att fråga är om ett bekantgörande i andra hand. Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, skall ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes. Förordning (1984:212). 24 § Författningssamling skall förses med register. För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till rubriken till författning. 24 a § Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga i elektronisk form finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (1999:182). 24 b § Har upphävts genom förordning (1999:182). 25 § Författningar som ingår i SFS ska kunna köpas både som löpande abonnemang och var och en för sig. Övriga författningar som ingår i en författningssamling ska kunna köpas både som årsabonnemang och var och en för sig. Abonnemangen bör om möjligt kunna begränsas till viss ämnesgrupp av författningar. Förordning (2016:1006). 26 § I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kungöres i annan publikation än författningssamling som avses i denna förordning äger 7, 17, 18, 19, 21, 22 samt, i den mån ej hinder däremot möter, 25 §§ motsvarande tillämpning. Förordning (1977:952). 27 § Allmänna råd skall tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Vare sig de är sammanförda med författning eller upprättas fristående kan de intagas i författningssamling. Är de sammanförda med författning, skall tydligt utmärkas vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd. I fråga om allmänna råd som har intagits i författningssamling äger vad som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje styckena, 20 § första och andra styckena samt 21, 24 och 25 §§ motsvarande tillämpning. 28 § Allmänna råd som ej intages i författningssamling bör numreras löpande för kalenderår i en serie som är gemensam för myndigheten. De kan dessutom ges sakbeteckning som visar deras ämnestillhörighet. Serien bör förses med register. I fråga om allmänna råd som avses i första stycket äger 19 § första och tredje styckena samt 21 § och, i den mån ej hinder däremot möter, 25 § motsvarande tillämpning. Första stycket gäller ej för myndighet som anges i bilaga 2. 29 § I en författningssamling får inte införas något annat än 1. sådana författningar som skall kungöras i författningssamlingen, 2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 § första stycket, 3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje stycket, 4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har kungjorts enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, 5. sådana omtryck som avses i 21 §, 6. allmänna råd, 7. sådant som skall införas i författningssamlingen enligt särskilda bestämmelser. Utan hinder av första stycket får i en författningssamling införas kortare meddelanden som bör bringas till allmän kännedom och som inte lämpligen kan lämnas i annan form, förutsatt att författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2 lagen om kungörande av lagar och andra författningar får också införa författningen i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungörs. Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling. Förordning (1984:212). 30 § Mot beslut enligt denna förordning får talan ej föras. Bilaga 1 Författningssamlingar för centrala myndigheter Utgivande myndighet Benämning Förkortning Särskild föreskrift Affärsverket svenska kraftnät Svenska kraftnäts SvKF författningssamling Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens författningssamling AFFS Arbetsgivarverket Arbetsgivarverkets författningssamling AGVFS Utnyttjas också av Statens tjänstepensionsverk Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS Bolagsverket Bolagsverkets författningssamling BOLFS Utnyttjas också av Patentombudsnämnden Boverket Boverkets BFS författningssamling Centrala studiestödsnämnden Centrala studiestödsnämndens CSNFS författningssamling Datainspektionen Datainspektionens DIFS författningssamling Domstolsverket Domstolsverkets författningssamling DVFS Utnyttjas också av Notarienämnden Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS författningssamling Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS Finansinspektionen Finansinspektionens FFFS författningssamling Försvarsmakten Försvarets författningssamling FFS Utnyttjas också av Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk Försäkringskassan Försäkringskassans författningssamling FKFS Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Inspektionen för IAFFS arbetslöshetsförsäkringens författningssamling Kammarkollegiet Kammarkollegiets författningssamling KAMFS Utnyttjas också av Fastighetsmäklarinspektionen och Trafikanalys Kemikalieinspektionen Kemikalieinspektionens KIFS författningssamling Kommerskollegium Kommerskollegiums KFS författningssamling Konkurrensverket Konkurrensverkets KKVFS författningssamling Konsumentverket Konsumentverkets KOVFS Utnyttjas också av författningssamling Allmänna reklamationsnämnden Kriminalvården Kriminalvårdens KVFS författningssamling Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndighetens KFMFS författningssamling Lantmäteriet Lantmäteriets författningssamling LMFS Livsmedelsverket Livsmedelsverkets LIVSFS författningssamling Lotteriinspektionen Lotteriinspektionens LIFS författningssamling Migrationsverket Migrationsverkets MIGRFS författningssamling Myndigheten för press, radio och tv Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling MPRTFS Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för MSBFS Utnyttjas också av samhällsskydd och Riksvärderingsnämnden beredskaps författningssamling Myndigheten för tillväxtpolitiska uvärderingar och analyser Myndigheten för MTFS tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för MYHFS yrkeshögskolans författningssamling Naturvårdsverket Naturvårdsverkets NFS Utnyttjas också av författningssamling Kustbevakningen Patent- och registreringsverket Patent- och registreringsverkets PRVFS författningssamling Pensionsmyndigheten Pensionsmyndighetens författningssamling PFS Polismyndigheten Polismyndighetens författningssamling PMFS Utnyttjas också av Säkerhetspolisen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsens PTFS författningssamling Revisorsinspektionen Revisorsinspektionens RIFS författningssamling Riksarkivet Riksarkivets RA-FS författningssamling Riksgäldskontoret Riksgäldskontorets RGKFS författningssamling Sametinget Sametingets författningssamling STFS Sjöfartsverket Sjöfartsverkets SJÖFS Utnyttjas också av författningssamling Rederinämnden Skatteverket Skatteverkets SKVFS författningssamling Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens SKSFS författningssamling Socialstyrelsen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Utnyttjas av E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens energimyndighet Statens energimyndighets författningssamling STEMFS Statens institutionsstyrelse Statens institutionsstyrelses författningssamling SiSFS Statens jordbruksverk Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS Utnyttjas också av Centrala försöksdjursnämnden Statens kulturråd Statens kulturråds författningssamling KRFS Utnyttjas också av Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond och Myndigheten för tillgängliga medier Statens skolverk Statens skolverks författningssamling SKOLFS Utnyttjas också av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyråns SCB-FS Utnyttjas också av författningssamling Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Styrelsens för STAFS ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Sveriges geologiska undersökning Sveriges geologiska SGU-FS undersöknings författningssamling Tillväxtverket Tillväxtverkets TVFS Utnyttjas också av författningssamling Verket för innovationssystem och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Totalförsvarets rekryteringsmyndighets författningssamling TRMFS Trafikverket Trafikverkets författningssamling TRVFS Transportstyrelsen Transportstyrelsens TSFS Utnyttjas också av författningssamling Luftfartsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Tullverket Tullverkets TFS Utnyttjas också av författningssamling Inspektionen för strategiska produkter Universitets- och högskolerådet Universitets- och UHRFS högskolerådets författningssamling Valmyndigheten Valmyndighetens VALFS författningssamling Vetenskapsrådet Vetenskapsrådets VRFS författningssamling Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens ÅFS författningssamling Förordning (2017:385). Bilaga 2 Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen Myndighet Hur kungörande får ske Särskild föreskrift Arbetsgivarverket AGV cirkulär Medgivandet gäller t.v. Finansinspektionen Föreskrifterna Medgivandet gäller publiceras elektroniskt t.v. och endast och hålls tillgängliga bilagor till hos myndigheten föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar samt föreskrifter om positionslimiter Havs- och Föreskrifterna Medgivandet gäller vattenmyndigheten publiceras elektroniskt t.v. och endast och hålls tillgängliga föreskrifter om hos myndigheten realtidsstängning av fiskevatten och fiskeförbud vid uppfiskad fiskekvot Konsumentverket Konsumentverkets Medgivandet gäller t.v. tekniska föreskrifter och endast föreskrifter om analysmetoder Riksarkivet Riksarkivets Medgivandet gäller t.v. myndighetsspecifika och endast föreskrifter föreskrifter om om gallring och annan gallring och annan arkivhantering som arkivhantering avser en viss myndighet eller myndighetskategori Skatteverket Föreskrifterna hålls Medgivandet gäller t.v. tillgängliga hos och endast föreskrifter Skatteverket om indelning i värdeområden och provvärderingsområden samt föreskrifter om indelning i prisutvecklingsområden och omräkningstal Socialstyrelsen Läkarnas Medgivandet gäller t.v. specialiserings- och endast föreskrifter tjänstgöring om kunskaper, färdigheter Målbeskrivningar och förhållningssätt för specialistkompetens (målbeskrivningar) Styrelsen för Utbildningsplaner Medgivandet gäller t.v. Sveriges och endast för lantbruksuniversitet utbildningsplaner Förordning (2017:709). Bilaga 3 Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt 18 c § I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd. 1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar I sina förteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundförfattningar och ändringsförfattningar. En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs ska förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning. Grundförfattningarna ska tas upp i löpnummerordning. I förteckningen får de delas upp på skilda serier. Varje ändringsförfattning ska redovisas i anslutning till den grundförfattning som den hör till. 2 Förteckningar över grundförfattningar Förteckningar över grundförfattningar Exempel på redaktionell ska innehålla följande uppgifter: utformning: – Fullständig rubrik i senaste Datainspektionens föreskrifter lydelse med årtal och (DIFS 1998:3) om undantag från … löpnummer i författningssamlingen. – För författningar vars ingress Bemyndigande: ska innehålla en sådan uppgift om 8 § personuppgiftsförordningen bemyndigande som avses i 18 b §: (1998:1191) bemyndigandet. – För författningar som genomför 388L0576 EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer. 3 Förteckningar över ändringsförfattningar Förteckningar över Exempel på redaktionell ändringsförfattningar ska innehålla utformning: följande uppgifter: – Förkortningen för DIFS 1998:3 författningssamlingens namn samt årtal och löpnummer i författningssamlingen. – Vilka bestämmelser i Upph. 6–8 §§; grundförfattningen som upphävs, nuvarande 2 § betecknas 6 §; ändrar beteckning, ändrar lydelse ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§ eller införs. – För författningar vars ingress Bemyndigande: ska innehålla en sådan uppgift om 8 § personuppgiftsförordningen bemyndigande som avses i 18 b §: (1998:1191) bemyndigandet. – För författningar som genomför 388L0576 EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer. Förordning (2010:710). Övergångsbestämmelser 1984:212 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Förteckningar enligt 18 c § behöver inte vara upprättade förrän den 1 juli 1986, eller den senare dag som regeringen bestämmer för viss myndighet. Författningar och allmänna råd som har beslutats dessförinnan upphör att gälla, om de inte den dagen finns upptagna i sådan förteckning. Detta gäller dock inte författningar som förtecknas enligt särskilda bestämmelser. 1994:454 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. 2. Förordningen tillämpas också på sådana regler som före ikraftträdandet har tagits upp i en regelförteckning eller registrerats i ett register som förs med hjälp av automatisk databehandling. 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Myndigheter som före ikraftträdandet av denna förordning har använt en ämnesindelning när de förtecknat grundförfattniningar får även efter den 1 juli 1994 använda denna indelning i stället för att förteckna grundförfattningarna kronologiskt. 2008:354 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 men tillämpas i fråga om Lantmäteriet först från och med den 1 september 2008.