Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:472 · Visa register
Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1976-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1652
1 § Statlig myndighet som har rätt att utge skadestånd skall vid tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410) iakttaga bestämmelserna i denna förordning. 2 § I fråga om skada på förares eller passagerares kläder eller andra tillhörigheter som vid skadetillfället bars eller medfördes för personligt bruk – dock inte pengar, biljetter eller andra värdehandlingar – har bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om ersättning för personskada motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till hälften av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde för det år skadehändelsen inträffade. Första stycket gäller inte i den mån den skadelidande har rätt till ersättning från annan skadeförsäkring än trafikförsäkring. Förordning (2010:1652). 3 § I fråga om jämkning av ersättning för skada på annan egendom än motordrivet fordon eller därmed befordrad egendom har bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om jämkning av ersättning för personskada på grund av medverkan på den skadelidandes sida motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till en fjärdedel av det prisbasbelopp som anges i 2 §. Förordning (2010:1652).