Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:276 · Visa register
Lag (1976:276) med provisoriska bestämmelser om statsbidrag till kommuner för vissa civilförsvarskostnader
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1976-05-13
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1720
Upphävd: 1995-07-01
Utan hinder av vad som i 42 § civilförsvarslagen (1960:74) sägs om att statsbidrag till kommun för kostnader som kommunen har fått vidkännas för vissa civilförsvarsanordningar utgår med två tredjedelar av kostnadsbeloppet äger kommun till och med utgången av juni 1979 erhålla bidrag av statsmedel för hela kostnaden för att uppföra ledningscentraler, observationsplatser, skyddsrum för framskjutna enheter och branddammar för civilförsvaret, i den mån kostnaden kan anses skälig.