Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1184 · Visa register
Förordning (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1975-12-11
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:965
Upphävd: 1993-08-01
1 § Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning för vara, som vid införsel till Sverige har ursprung i Färöarna. Vara anses ha sådant ursprung om den uppfyller de villkor som motsvarar dem som enligt frihandelskungörelsen (1973:1140) gäller för att vara skall anses ha ursprung i Danmark. Artiklarna 2 och 3 i bilaga 1 till frihandelskungörelen äger dock icke tillämpning. Med Danmark avses i denna förordning Danmark med undantag av Färöarna. 2 § Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning för vara, som har ursprung i Färöarna, även om den har förts till Danmark och därifrån senare utförts till Sverige i oförändrat skick eller efter att ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling i Danmark att den bibehållit sitt ursprung i Färöarna. Motsvarande förmån åtnjutes även för vara, som har ursprung i Färöarna, om den har förts till Danmark och därifrån senare har utförts till Sverige efter att i Danmark ha undergått sådan bearbetning eller behandling att den skulle ha fått ursprung i Danmark om Danmark med Färöarna och Sverige hade utgjort ett i ursprungshänseende gemensamt område och om frihandelskungörelsen (1973:1140) varit tillämplig endast på dessa två länder. 3 § Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjutes enligt denna förordning för vara, som har ursprung i Danmark, om den har förts till Färöarna och därifrån senare utförts till Sverige i oförändrat skick eller efter att ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling i Färöarna att den bibehållit sitt ursprung i Danmark. Motsvarande förmån åtnjutes även för vara, som har ursprung i Danmark, om den har förts till Färöarna och därifrån senare har utförts till Sverige efter att i Färöarna ha undergått sådan bearbetning eller behandling att den skulle ha fått ursprung i Färöarna om Danmark med Färöarna och Sverige hade utgjort ett i ursprungshänseende gemensamt område och om frihandelskungörelsen (1973:1140) varit tillämplig endast på dessa två länder. 4 § Vara för vilken tullfrihet eller tullnedsättning har medgivits enligt denna förordning skall icke anses som ursprungsvara enligt avtalet mellan Sverige och EEC eller mellan Sverige och CECA. 5 § För vara som avses i 1--3 §§ åtnjutes tullfrihet eller tullnedsättning i den utsträckning som gäller enligt frihandels- kungörelsen (1973:1140) för vara som har ursprung i Danmark. Tullfrihet eller tullnedsättning medges dock icke för vara som är hänförlig till tulltaxenr 16.04 eller 16.05. 6 § Bestämmelserna i 3, 8 och 12--14 §§ frihandelskungörelsen (1973:1140) om införsel från Danmark äger motsvarande tillämpning på införsel av vara som avses i 1--3 §§ i denna förordning. 7 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av generaltullstyrelsen.