Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:1081 · Visa register
Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1974-12-13
1 § Överenskommelse som avses i 2 § andra stycket lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen anmäles skriftligen av parterna inom två veckor till den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen. Bestyrkt avskrift av överenskommelsen skall fogas vid anmälningshandlingen. 2 § Vid hyresnämnd skall föras förteckning över anmälda överenskommelser. Förteckningen skall vara inrättad i två avdelningar. I den ena skall förtecknas de orter för vilka sådan överenskommelse har slutits som ej har avseende på lägenhetskategori. I den andra avdelningen förtecknas de olika kategorier av lägenheter som avses med ingångna överenskommelser med uppgift om överenskommelsen gäller inom hela hyresnämndens verksamhetsområde eller, om så ej är fallet, om den eller de orter inom vilka överenskommelsen gäller. Anmälningshandlingarna och överenskommelser som getts in till nämnden förvaras i anslutning till förteckningen.