Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:1048 · Visa register
Kungörelse (1974:1048) om placering av omyndigs medel m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1974-12-20
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:380
Upphävd: 1995-07-01
1 § Förmyndare har rätt att utan särskilt samtycke av överförmyndaren placera omyndigs medel i följande slag av obligationer, nämligen 1. obligationer som har utfärdats eller garanterats av staten, 2. obligationer som har utfärdats eller garanterats av en svensk kommun eller ett svenskt landsting, 3. obligationer som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller Svenska skeppshypotekskassan eller av kreditmarknadsbolag eller bankföretag som driver verksamhet i Sverige, 4. obligationer som har utfärdats av ett svenskt industriföretag, om de offentligen har utbjudits av en bank och inregistrerats vid en svensk börs. Förordning (1993:1579). 2 § Utlåning av omyndigs medel får utan överförmyndarens samtycke ske endast mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet. Avser inteckning annan fastighet än jordbruksfastighet får dock utlåning ske endast om fastigheten är belägen inom detaljplan och på fastigheten finns uppförd byggnad som huvudsakligen innehåller bostadslägenheter för uthyrning samt inteckningen ligger inom det belopp, för vilket byggnaden är brandförsäkrad i svensk försäkringsanstalt eller utländsk försäkringsanstalt som har rätt att driva försäkringsrörelse här i riket. Avser inteckning flera fastigheter gemensamt och är någon av dem taxerad som jordbruksfastighet, får hänsyn tagas endast till det taxeringsvärde som åsatts jordbruksfastigheten. Förordning (1987:173). 3 § Insättning av omyndigs medel hos bank för ändamål, som avses i 15 kap. 4 § föräldrabalken, får ske endast på sådant villkor i fråga om önskad uppsägningstid vid uttag att högsta ränta erhålles. Överenskommelse att omyndigs medel skall kvarstå hos försäkringsbolag får träffas endast under villkor att medlen överföres till förräntningskonto. 4 § Bestämmelsen i 15 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken om inskrivning i skuldbok av obligationer som har utfärdats av staten eller Sveriges allmänna hypoteksbank tillämpas även på obligationer som har utfärdats av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller Svenska Skeppshypotekskassan. Förordning (1982:1260). 5 § Bestämmelserna i denna kungörelse om placering av omyndigs medel skall gälla även beträffande medel som tillhör den för vilken god man eller förvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken. Förordning (1988:1348). Övergångsbestämmelser 1993:1580 1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646). 2. I fråga om placeringar av medel som gjorts före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.