Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:779 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1973-10-19
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1068
Upphävd: 1989-01-01
1 § För personbil eller motorcykel, som är införd i svensk exportvagnsförteckning (exportvagn) utgår icke skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) för tid under vilken fordonet enligt exportvagnskungörelsen (1964:39) får kvarstå i förteckningen. Förordning (1978:129). 2 § Upphör rätten att bruka exportvagn med stöd av exportvagnskungörelsen (1964:39), utgår skatt för fordonet i enlighet med vägtrafikskattelagen (1973:601). Upphör rätten enbart till följd av att exportvagnen använts i yrkesmässig trafik eller uthyrts eller utlånats till annan än den som är bosatt i utlandet och endast tillfälligt vistas här i riket, skall dock i stället skatt erläggas med en krona för varje påbörjad dag under den tid exportvagnen sålunda använts, uthyrts eller varit utlånad. För sådant fall gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 5, 7 a och 8 b §§ lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket. Förordning (1984:264). 3 § Skatt, som skall erläggas enligt 2 § andra stycket, fastställs av tullmyndighet. Tullagen (1987:1065) gäller även i fråga om skatten. Förordning (1987:1085). 4 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av generaltullstyrelsen.