Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:196 · Visa register
Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1973-04-27
Kungl. Maj:t har, med stöd av punkt 7 av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:187) om ändring i jordabalken, funnit gott förordna, att bestämmelserna i 12 kap. 55 § jordabalken i deras lydelse före utgången av maj 1973 om prövning av förstagångshyra i vissa orter och motsvarande äldre bestämmelser skall tillämpas i kommun eller del av kommun där lagen (1942:429) om hyresreglering m.m. gällde vid utgången av september 1972.