Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:439 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:439) om upphävande av vissa bestämmelser om inskränkning i rätt att uppbära pension
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1972-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1159
Upphävd: 1989-01-01
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna, att vad i allmänna tjänstepensionsreglementet (1947:416) eller annan författning föreskrives om inskränkning i rätt att uppbära pension, när pensionstagaren undergår direkt ådömt frihetsstraff, är föremål för åtgärd som förklarats skola träda i stället för sådant straff eller avtjänar ådömt tvångsarbete, ej skall tillämpas för tid efter utgången av juni 1972.