Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:115 · Visa register
Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1972-04-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:217
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:142
Upphävd: 2019-05-01
1 § För plan som avses i 15 § andra stycket och för underrättelse enligt 22 §, 26 § eller 27 § fjärde stycket konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning skall användas blankett enligt formulär som fastställes av statens jordbruksverk efter samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1991:1441). 2 § Länsstyrelsen skall till Tullverket lämna besked om plan som avses i 15 § andra stycket, underrättelse enligt 22 §, medgivande enligt 33 § fjärde stycket och meddelande enligt 48 § tredje stycket konventionen. Förordning (2004:217). 3 § Legitimationshandling som avses i 23 § konventionen utfärdas av länsstyrelsen enligt formulär som jordbruksverket fastställer. Länsstyrelsen för register över utfärdade legitimationshandlingar. Förordning (1991:1441). 4 § Förman i sameby och ersättare för denne som avses i 24 § konventionen utses av samebyns styrelse. Har förman eller ersättare ej utsetts, utses han av länsstyrelsen. 5 § Den som med stöd av 46 § konventionen medför vapen eller ammunition skall lämna uppgift därom enligt bestämmelser som jordbruksverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen och Tullverket samt vederbörande norska myndighet. Förordning (1999:480). 6 § Närmare bestämmelser för tillämpningen av 47 § konventionen meddelas av Telestyrelsen efter samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1993:633). 7 § I fråga om tull- och avgiftsfrihet för sådana varor som avses i 45--48 §§ konventionen finns bestämmelser i tullfrihetsförordningen (1987:1289). Förordning (1991:1441). 8 § Till böter dömes den som 1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 5 § eller 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift enligt 5 §, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.